$left
$middle

Nyhamnen idag. Om cirka 40 år kommer det här att vara en grön stadsdel med bostäder och arbetsplatser. Vill du påverka planeringen av området ska du läsa den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen, och skicka in dina åsikter under samrådstiden som pågår fram till 2 maj i år. Bilden är tagen där Utställningsgatan möter Hans Michelsensgatan. Framför Lantmännens ljusgröna hus på Grimsbygatan skymtar vattnet i Nyhamnsbassängen.

Så ska staden växa ut mot havet

Snart är det dags för ännu ett gammalt industriområde i Malmö att bli till en grön och attraktiv stadsdel: Nyhamnen.
– Den stora utmaningen blir att få bort stämpeln ”baksidan av Centralen”, säger Lars Böhme, stadsbyggnadskontoret.

text Anders Behrmann
foto Peter Kroon samt Malmö stadsbyggnadskontor

Nyhamnen är det område som ligger norr om Centralstationen i Malmö och sträcker sig ut till Västkustvägens början i öster och inkluderar Posthusplatsen, Ångbåtsbron, Stockholmskajen och Frihamnskajen.
Sedan början av februari och fram till 2 maj finns det en översiktsplan för Nyhamnen på stadshuset som allmänheten får ha synpunkter på. Den 17 mars kommer det dessutom att hållas ett samrådsmöte där tjänstemän från stadsbyggnadskontoret svarar på frågor och berättar om sin vision av området.

Lika stort som Gamla staden i Malmö

Lars Böhme har jobbat med frågan ett bra tag och hans bild är tydlig:
– Om man tittar på den totala ytan för Nyhamnen så är den 77 hektar stort, vilket är precis lika mycket som Gamla staden – ett område med en otrolig täthet på marken som inte finns någon annanstans i Malmö.
– Det är därifrån vi har hämtat inspirationen. Vi vill bygga en tät och grön stadsdel där det mesta sker på gåendes och cyklisters villkor.
Redan idag byggs det intensivt i området. På det som kallas södra Nyhamnen och som ligger mellan centralen och Carlsgatan har det grönskimrande kontorshuset Glasvasen precis fått sina första inflyttade hyresgäster och på ytan bredvid byggs fler kontor i fastigheten Foajén – som dessutom ska få bostäder ovanpå.

Kontorsbyggnaden Glasvasen på Carlsgatan i södra Nyhamnen.

En blandad stadsdel

Men de största delarna av Nyhamnen hyser idag gamla industrilokaler och magasin. Även detta vill planerarna ta vara på:
– Vi vill ha en kraftig blandning av högt och lågt, kultur och bostäder, affärer och museer, säger Lars Böhme.
Ett exempel är det gamla magasinet M1 där en grupp fristående initiativtagare vill skapa Skandinaviens ledande hus för fotografi i världsklass. 2016/2017 är deras förhoppningar om att kunna vara klara med projektet som finansieras med crowdfunding, det vill säga man låter allmänheten vara med och investera i projektet.

Centralens baksida blir Malmös framsida

Men utmaningarna för områdets utveckling är många. Uttrycket ”Centralens baksida” måste bytas mot ”Malmös framsida” i invånarnas tankar och sen måste en annan ständig faktor tas om hand: vinden.
– Vi vill ha en stadsmiljö där människan står i fokus, speciellt med tanke på hur väderutsatt området är. Här blir det viktigt att studera höjderna på bebyggelsen i området, säger Lars Böhme.
– Vi tänker mycket på hur entréer och fasader utformas, att det inte blir för långa raka linjer utan det mixas högt och lågt och att det skapas många naturliga mötesplatser.
Eftersom hela stadsdelen i princip ligger vid vattnet är havsnivåhöjningen och även dagvattenhanteringen en viktig del av planeringen. Ett antal medvetet placerade grönområden ska underlätta och förebygga översvämningar.
– Det mest fantastiska med Nyhamnen är ju ändå det otroligt centrala läget. Hela stadsdelen ligger innanför den magiska 1 000-metersgränsen från alla tänkbara kollektiva kommunikationsmedel, säger Lars Böhme.

Nyhamnens utbyggnad

1 Nyhamnsbassängen och Nyhamnspiren

Närheten till vattnet är det som präglar denna delen av Nyhamnen. Kryssningsfartygen ska fortfarande lägga till här och det ska finnas badplatser och en småbåtshamn. Längst ut på Nyhamnspiren ska det kunna byggas en profilbyggnad av något slag.

2 Området kring Malmö C

Stationsområdet är det som redan nu är mest utbyggt. Här finns idag nästan uteslutande kontor, vilket innebär att bostäder kommer att prioriteras i framtiden. Området kommer fortsatt att vara folkintensivt med många caféer, restauranger och andra mötesplatser.

3 Nyhamnens mitt

Det är här de flesta bostäderna ska byggas. Här kommer det att finnas stora grönområden för lek, rekreation och sport. Spårvagnarna ska ha hållplatser här och kring dessa ska det finnas små centrumområden med butiker och caféer.

4 Carlsgatan och Västkustvägen

Det är lite oklart vilken typ av byggnader som ska byggas längs dessa gator, men klart är att det ska bli någon form av höjd marknivå längs med godsspåret på banområdet. Tanken är att Carlsgatan därmed ska bli mer integrerad i den urbana miljön än den är idag.

Fakta Planer på ny kollektivtrafik

Sedan 2012 har Malmö stad och Köpenhamns kommun gemensamt jobbat för byggandet av en Öresundsmetro mellan städerna.
Tanken är att man via metron ska kunna ta sig från centrum till centrum på 15–20 minuter. En av stationerna förväntas hamna vid Malmö C och en i östra Nyhamnen. Metron ska gå genom tunnlar under Öresund och väntas kosta 15–25 miljarder kronor att bygga. Tidigast 2030 kan bygget vara klart.
Även spårväg är aktuellt för Malmö och därmed Nyhamnen.
En förstudie har genomförts och i den föreslås två huvudlinjer: en mellan Lindängen och Västra hamnen och en mellan Stenkällan och Västra hamnen.
Det finns även förslag på en linje inom Västra hamnen och en inom området kring Malmö C. Denna sista linje skulle i så fall sträcka sig upp till Nyhamnen och ha minst tre hållplatser i området.

Fakta Tyck till om Nyhamnen

Mellan 1 februari och 2 maj finns översiktsplanen utställd i stadshusets foajé, i Malmörummet på Stadsbibliotektet och i Kommendanthuset vid Malmöhus slott. Under denna period är alla Malmöbor som har åsikter om planerna välkomna att inkomma med dem.
Den 17 mars hålls ett samrådsmöte i stadshuset där alla som vill är välkomna att lyssna, ställa frågor och komma med synpunkter. Anmälan sker via hemsidan.
Om allt går enligt planerna antas översiktsplanen av kommunfullmäktige i slutet av 2017. Tidsperspektivet är dock mycket längre än så: först runt år 2055 beräknas området vara klart.
Fullt utbyggt kommer Nyhamnen att rymma cirka 6 000 nya bostäder och 13 000 arbetsplatser. Idag är 80 personer folkbokförda i området.
Läs mer här.

Senast ändrad:

sv