$left
$middle

För ungdomarna i en av Värnhemsskolans språkintroduktionsklasser är en gymnasieutbildning och en ny framtid i Sverige målet. Förvaltningsdirektör Eva Ahlgren får höra deras berättelser och framtidsdrömmar och de målmedvetna ungdomarna är överens om att studier och språk är de viktigaste verktygen.

Direktör med snårigt uppdrag

I förra numret av Vårt Malmö tittade vi närmare på grundskolans utmaningar. Men även gymnasieskolan och SFI-utbildningarna har en tuff puckel att ta sig an. ”Vi ska klara att växa i en kostym som ständigt förändras”, säger Eva Ahlgren, förvaltningsdirektör.

text Camilla Westemar
foto Peter Kroon

Eva Ahlgren är direktör för förvaltningen med det förmodligen längsta namnet och bredaste uppdraget: arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Fokus är utbildning och arbete med kvalitet för en starkt växande befolkning med många unga vuxna. De barn och unga som går i grundskolan idag, kommer snart till gymnasiet, samtidigt som höstens flyktingström har ökat trycket på SFI-utbildningarna (Svenska för invandrare).
– Vi ska klara att växa i en kostym som ständigt förändras, sammanfattar Eva Ahlgren sina och medarbetarnas utmaningar idag och i framtiden.

Ett steg närmare gymnasiet

Vi träffar Eva Ahlgren på Värnhemsskolan som förutom flera nationella gymnasieprogram också har språkintroduktion för unga mellan 15 och 20 år. Slutmålet för dessa elever är godkända grundskolebetyg och ett steg närmare en gymnasieutbildning – precis som för alla andra unga i Malmö. I ett av klassrummen sitter 15 elever som redan kommit en bit på vägen och ett nytt språk flödar som ett rinnande vatten ur de flesta. På schemat står jämställdhet och ungdomarna diskuterar och argumenterar i mindre grupper.
Alla är överens om att studier är vägen mot en ny framtid och de upplever att lärare och samhället i stort kämpar för dem och deras framtid.

Fler unga i gymnasieskolan

Med flyktingströmmen i höstas kom ett par hundra fler unga som inte fanns med i planeringen för språkintroduktionen. Men resurserna finns i den flexibla organisationen och alla ungdomar som har rätt till introduktionsundervisning har fått det inom lagstadgad tid under förra hösten och i vår.
– Vi har en väl fungerande organisation för att ge de här ungdomarna rätt start i Sverige, säger Eva Ahlgren.
Gymnasieskolans värld är en omväxlande värld. Ålderskategorin 16–19 år växer i det unga Malmö, samtidigt som det är svårt att förutse trender i ungas val: Vilka program har störst attraktionskraft i år? Ska pendeln svänga åt teoretiska program eller ska de praktiska få ett uppsving?
– Vårt uppdrag är att se till att det finns en gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser som skapar goda möjligheter för ungas och vuxnas väg in i arbetslivet, säger Eva Ahlgren. Men gymnasievärlden är föränderlig och vi måste ha en flexibel verksamhet för att kunna ge alla unga en gymnasieutbildning med hög kvalitet.
– En del av utmaningarna ligger längre fram i tiden, som till exempel att vi från 2020 ser att antalet unga i åldersgruppen 16–19 år börjar öka och då ska vi rätta skolan efter det. Men vi är glada åt ökningen, det är de här ungdomarna som ska ut i arbetslivet och sedan förhoppningsvis stanna i Malmö och bidra till stadens fortsatta utveckling.

Svårbedömt behov av SFI

SFI-utbildningen är den del av Eva Ahlgrens verksamhet som står för de största utmaningarna. Vuxna personer som fått sitt uppehållstillstånd och en kommunplacering har laglig rätt till utbildning i svenska inom tre månader.
– Det klarar vi inte idag och har 1 200 personer i kö. Det handlar till stor del om våra möjligheter att rekrytera behöriga lärare med rätt kompetens, och den utmaningen delar vi med hela skolvärlden, konstaterar Eva Ahlgren.
– Vi försöker självklart planera framåt men kan bara anta hur det kommer att se ut från hösten och framåt. Det är många faktorer som påverkar – hur många som får en kommunplacering här och som stannar och i vilken takt Migrationsverket hinner handlägga asylärenden.

Bred samverkan mot målet

Den gymnasiala vuxenutbildningen har ett nära samarbete med arbetsmarknaden, en förutsättning för att kunna möta behoven på framtidens arbetsmarknad. Att främst vuxenutbildning och SFI finns under samma paraply som arbetsmarknadsinsatserna, är A och O för ett lyckat resultat.
– Vårt mål är att människor ska komma ut på en arbetsmarknad och hitta vägen till självförsörjning och då är samverkan och individanpassning de viktigaste verktygen, avslutar Eva Ahlgren.

FAKTA

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola/särvux, kommunal vuxenutbildning samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom JobbMalmö.
Det finns tolv gymnasieskolor med cirka 6 800 elever. Det finns 18 olika nationella program.
Komvux finns dels på en särskild komvuxenhet, dels integrerad på gymnasieskolorna och erbjuder utbildning på både grundskole- och gymnasienivå.
JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Malmö stad.
Enheten PraktikMalmö har i uppdrag att ge Malmöbor chans att utvecklas genom praktikplatser, för att komma närmare arbetsmarknaden.
Förvaltningen har fått 31 miljoner i extra anslag av kommunstyrelsen från tilläggsbudgeten och ökade statsbidrag täcker en del av de ökade kostnaderna. I övrigt görs en del omprioriteringar mellan verksamheterna under 2016.                

Senast ändrad:

sv