$left
$middle

Tio ny överfarter gör
cyklisterna säkrare i trafiken

I Malmö finns i dag tio så kallade cykelöverfarter, där bilister måste lämna företräde, och fler är på gång. Vårt Malmö reder ut vad som gäller både vid dessa korsningar och vid så kallade cykelpassager.

text Johan Bentzel
foto Peter Kroon

Satsningen på cykelöverfarter är inte unik för Malmö. Det är ett nationellt initiativ och ett formellt begrepp med särskilda trafikregler som infördes 2014.
Definitionen lyder: ”En cykelöverfart är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke”. Syftet är att skapa en mer trafiksäker miljö för cyklister samt att öka cyklisters framkomlighet och tydligheten för såväl cyklister som bilister.
– Det finns tio cykelöverfarter i Malmö i dag, bland annat fyra stycken längs Kungsgatan, och ganska många är planerade inom de närmaste åren, säger Jesper Nordlund, trafikplanerare på gatukontoret, som berättar att Malmö stad också planerar en informationskampanj under nästa år.
Vid en cykelöverfart ska bilister lämna företräde för cyklister. Därför ska också trafikmiljön vara utformad på ett sätt som säkrar att passerande fordon inte kan köra fortare än 30 kilometer i timmen.
Vid alla cykelöverfarter finns också en motsvarighet till den skylt som anger att det finns ett övergångsställe, med den skillnaden att det är en cyklist och inte en fotgängare på bilden. ”Herr Cyklarman” i stället för ”Herr Gårman”, med andra ord.

Tvingas att sakta ner

En vanlig lösning, som också Malmö stad har använt sig av, är att cykelöverfarten utformas som ett gupp eller en upphöjd ramp. Det tvingar bilisterna att sakta ner. Men det finns även andra sätt.
– Vi diskuterar inom gatukontoret vilka utformningar vi kan tillåta som ger en tillräcklig hastighetsreducering och som samtidigt innebär en tydlighet gentemot bilister och cyklister att här kan jag förvänta mig en cykelöverfart. En ramp i körbanan innebär varken nu eller i framtiden att korsande cyklister automatiskt har företräde över den. För det krävs införande av regleringsformen cykelöverfart
i korsningen. Men om man använder samma typ av åtgärder, så samspelar de i alla fall med varandra. Det gör att trafikanter tydligare kan läsa trafikmiljön än om vi blandar alltför många varianter, säger Jesper Nordlund.
Cykelöverfarter är nämligen inte den enda typen av korsningar för cyklister. I samband med införandet av cykelöverfarter, där cyklister har företräde gentemot korsande trafik, förtydligas även de så kallade cykelpassagerna, där det är cyklisten som vackert får vänta på sin tur att korsa gatan.
– Det är därför vi på flera håll har börjat fräsa bort sockerbitarna på gatorna, det vill säga de vita markeringarna som antyder att det är en cykelbana som fortsätter. Vi hoppas att det ska göra det tydligare att det är korsande cyklister som här måste väja, säger Jesper Nordlund.
Enligt Transportstyrelsens trafikregler har både bilister och cyklister skyldighet att visa hänsyn vid en cykelpassage. Cyklisterna har visserligen den formella väjningsplikten, men bilisterna ska också vara uppmärksamma och visa hänsyn mot cyklisterna.

Alltid viktigt att se sig för

Låg hastighet gäller för den bilist som ska passera en cykelpassage och tillfälle bör också ges för cyklister att passera, trots att det egentligen är de sistnämnda som har väjningsplikt. Det kan låta motsägelsefullt, men tanken är att ömsesidiga skyldigheter ska öka säkerheten.
Jesper Nordlund understryker att ett sådant samspel även gäller vid cykelöverfarterna.
– Det är viktigt att signalera att du har skyldigheter i trafiken, men inte nödvändigtvis rättigheter bara för att du har företräde. Du måste hela tiden samspela med övrig trafik. Det kan vara bra att tänka på, även för cyklisters säkerhet, så att de inte kastar sig ut vid en cykelöverfart utan att se sig för.

FAKTA Här är de nya överfarterna

Malmö har idag tio stycken cykelöverfarter. Fyra stycken längs Kungsgatan, tre längs Kalkbrottsgatan, två på Annetorpsvägen och en på Pildammsvägen vid Ikea.
Ytterligare åtta är på gång framåt årsskiftet/början av nästa år. Då är det sex nya cykelöverfarter längs Södervärnsstråket/Oxiestråket, tre längs skönabäcksgången, två på Smedjegatan, en på Heleneholmsstigen/Ystadgatan och en på John Ericssons väg där Baltiska vägen börjar.

Senast ändrad:

sv