$left
$middle

Områden öronmärkta för Malmös förtätning. Siffrorna visar kapacitet fram till 2050. Målet är att föra stadsdelar och stadsbor närmare varandra.

Växtkraft

Malmö växer, det har nog inte undgått någon. Det formligen bubblar i Sveriges tredje största stad och enligt prognoserna fortsätter vi att bli fler. Om tio år beräknas det finnas 50 000 nya Malmöbor. År 2050 kommer en halv miljon människor att bo och leva i Malmö. Frågan är hur det ska gå till?

Text Camilla Westemar /Illustration Sofia Hallencreutz

Malmö är och fortsätter att vara en stad med stark dragningskraft. Det är vi redo att möta – men det blir en tuff och samtidigt spännande uppgift. Det säger Anna Bertilson, förvaltningschef på fastighets- och gatukontoret.

Men hur låter man en storstad växa hållbart och med kvalitet, inte enbart i statistik över bostadsbyggande?

– Det är just där utmaningen ligger. Malmö har en politiskt beslutad översiktsplan för omvandlingsområden som kan ge staden en fortsatt positiv utveckling, säger Anna Bertilson.

– Malmö ska vara en stad att leva i, en stad vi förädlar för att möta framtiden.

För att fortsatt vara just den attraktiva staden behövs ett brett engagemang och ett helhetsgrepp som inbegriper såväl bostäder som verksamheter, liksom möjligheter att ta sig fram utan bil och ett starkt fokus på social hållbarhet.

Stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson arbetar tätt tillsammans med Anna Bertilson på fastighets- och gatukontoret för att driva den visionen för Malmö. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för planering och bygglovgivning i Malmö, alltså hur översiktsplanerna för staden ser ut när de ska bli verklighet i detaljplaner, och till sist blir till fysiska hus och livsmiljöer.

Helt annat synsätt på 1960-talet

Liksom för Anna Bertilson är den blandade staden viktig för Christer Larsson.

– Malmö ska växa inom den stad vi har, med bostäder och verksamheter, och delarna måste bindas samman. Den resan har vi redan gjort med lyckat resultat i både Västra hamnen och Hyllie. Vi är trygga med den inriktningen för framtidens stadsutveckling och har arkitekter och byggherrar med oss. Det är vi glada för, säger Christer Larsson.

Att i stark expansion samtidigt tänka på att binda samman en växande stad, den målsättningen återkommer som en röd tråd när Christer Larsson berättar om det framtida Malmö. På 1960-talet såg idéerna annorlunda ut, Christer Larsson ger ett par exempel:

– Då tänkte man sig stora infarter till Malmö och stora parkeringsytor i utkanten av staden. Med facit i hand ser vi att de istället har bildat kraftiga barriärer som hindrar den blandade staden och den integration vi vill ha.

Tre områden som står inför stora förvandlingar får exemplifiera Christer Larssons tankar kring den sammanväxta staden: Amiralsstaden, Östervärn och Nyhamnen.

Det blandade Malmö

Amiralsgatan byggdes en gång som en stor pulsåder in i Malmö, men skapade samtidigt fysiska barriärer. Med nya Amiralsstaden krymper man dessa barriärer.

– Malmöpendelns nya station och Malmöexpressens eldrivna bussar skapar helt nya flöden, och vi ser att området är attraktivt både för arbetsplatser och bostäder.

– Samma sak för station Östervärn som på ett unikt sätt nu ger Kirseberg och Östervärn en kontakt med resten av staden, säger Christer Larsson.

Nyhamnen, norr om Malmö C, är för många Malmöbor en okänd del av staden. En nyligen framtagen översiktsplan för området, snart klar att antas av kommunfullmäktige, visar strukturerna för områdets framtid. Fullt utbyggd finns omkring 6 000 bostäder och 13 000 arbetstillfällen i Nyhamnen.

– Nyhamnen är på många sätt ett unikt område där vår vision av den blandade staden, med närheten till kommunikationer och gröna livsmiljöer, kombineras. Vi kan bygga tätt och blandat, samtidigt som vattnet blir ett naturligt inslag i området, säger Christer Larsson.

Förädling av en stad

Gemensamt för många expansionsområden är tanken på förädling – att förvalta det unika för Malmö och samtidigt utveckla för framtiden.

– Jag vill kalla det just att förädla istället för att prata expansion och förtätning. En förädling av en stad handlar om att ta fram det bästa av den och utveckla det så att Malmö fortsatt kan vara en attraktiv stad att leva och verka i, säger Anna Bertilsson.

– Vi ska låta Malmö växa på fler sätt än att enbart bygga fler bostäder. Det innebär att vi måste ta helhetsgrepp och inte fokusera på en sak i taget. Ta till exempel omvandlingsområden som Sorgenfri, fortsätter Anna Bertilsson och förklarar:

– Vi kommer att kunna binda samman staden genom en statlig satsning på infrastruktur på nästan fyra miljarder kronor. Tack vare den kan vi bygga ett nät av eldrivna bussar och kring det nätet, tillsammans med den nya Pågatågstrafiken som började gå på Kontinentalbanan i december, planerar vi för cirka 30 000 nya bostäder fram till år 2035.

Kapacitet för 53 000 nya bostäder

När förvaltningschefen för fastighets- och gatukontoret får frågan om hon kan nämna ett särskilt intressant förädlingsområde i Malmö har hon svårt att välja.

– Vad är inte intressant i Malmö? Det finns så många spännande områden som har börjat sin förändringsprocess. Områdena kring den helt nya stationen i Rosengård och Malmöpendeln har en lång, spännande resa framför sig, där vi ska bygga en attraktiv stad för både företag och boende.

– Här växer också Amiralsstaden fram längs Amiralsgatan, som får nya cykelvägar och Malmöexpressens eldrivna bussar, säger Anna Bertilson.

Bostadsbyggandet har ökat i Malmö de senaste åren och sedan 2013 har i genomsnitt 2 600 bostäder börjat byggas årligen. Prognosen för byggstarter under 2018 har i höst skrivits upp från 3 000 till
3 500 bostäder. Nästan 10 000 nya bostäder på privat och kommunal mark finns beslutade i byggklara detaljplaner. I kommunens mer långsiktiga översiktsplaner finns kapacitet för 53 000 nya bostäder.

Fakta – Växtkraft områdesvis

Hyllie/Holma/Kroksbäck (kapacitet fram till 2050)

• 15 000 bostäder när Hyllie växer både norrut, mot Holma och Kroksbäck, och söderut

• 2 nya elbusslinjer (Malmöexpressen)

• 3 grundskolor

• 12 000 arbetstillfällen

Limhamn

• 1 500 bostäder i Limhamns Sjöstad

• 2 300 bostäder norr om Kalkbrottet

• Ny linje Malmöexpressen

Nyhamnen (kapacitet fram till 2050)

• 8 000 bostäder

• 14 000 arbetstillfällen

• Ny linje Malmöexpressen

Kirseberg/Östervärn (kapacitet fram till 2050)

• 4 200 bostäder och lika många arbetstillfällen

• Station Östervärn (Malmöpendeln) samt ny linje Malmöexpressen

Sege Park

• 700 bostäder (lägenheter)

• Nya skolor och förskolor

Sorgenfri

• 2 500 radhus och lägenheter

• Nya skolor och förskolor

Amiralsstaden/Rosengård

• 2 000 bostäder

• Ny tågstation Malmöpendeln samt ny linje Malmöexpressen

• Ny cykelbana längs Amiralsgatan

Senast ändrad:

sv