Dina rättigheter inom vård och omsorg

Vård och omsorg regleras främst utifrån nedanstående lagstiftning:

  • socialtjänstlagen (SoL)
  • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • lagen om färdtjänst
  • lagen om riksfärdtjänst

Du hittar lagarna på Riksdagens hemsida>>

Inte nöjd – överklaga?

Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din biståndshandläggare så kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be biståndshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv.
Du kan överklaga beslut om hemtjänstavgiften till förvaltningsrätten om det avser:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • beräkning av högkostnadsskydd
  • fastställande av avgift
  • beräkning av förbehållsbelopp.

Senast ändrad: 2017-09-27 09:12