Avgifter

Kommunen fastställer din avgift utifrån din beräknade inkomst de närmaste 12 månaderna.

Malmö stad tar ut avgifter för:

Ordinärt boende (hemtjänst och hemsjukvård)

Har du hemtjänst betalar du avgift för service, personlig omvårdnad, hemsjukvård, trygghetslarm och avlösarservice. Om din nettoinkomst är lägre än 7 000 kronor per månad betalar du dock inte någon avgift.

Särskilt boende

Om man bor på särskilt boende (vård-/äldreboende) betalar man dels en avgift för vård och omsorg och dels en avgift för måltider (boendeabonnemang). I vård- och omsorgsavgiften ingår även hemsjukvård. Utöver dessa avgifter betalar du hyra för lägenheten.

Malmö stad tar inte ut avgifter för:

 • Boendestöd
 • Ledsagning
 • Avlösarservice, upp till 12 timmar per månad.

Hur stor kan avgiften bli?

Din avgift grundar sig på din/era inkomster och det avgiftsutrymme samt vilka insatser du har. I figuren nedan kan du se de vanligaste avgifterna inom vård och omsorg. Bilden går att klicka på för att förstora. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2019.

Klicka på bilden för att förstora.

Vad räknas som inkomst?

Skattepliktiga inkomster, till exempel:

 • pension
 • sjukpension
 • livränta
 • vårdbidrag för barn till den del som utgör ersättning (ersättning för merutgifter ska inte tas med
 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • överskott av näringsverksamhet
 • överskott av inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen

Ej skattepliktiga inkomster, till exempel:

 • studiemedel i form av studiebidrag
 • skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 • ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991
 • barnbidrag
 • försörjningsstöd, äldreförsörjningsstöd
 • underhållsbidrag
 • ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring
 • andra försäkringsersättningar som betalas ut på grund av försäkring som tecknats utanför tjänst
 • bostadstillägg och bostadsbidrag

Handikappersättning betraktas inte som inkomst och ska inte tas med i avgiftsunderlaget.

Gifta och sambo

Om du är gift läggs inkomsten för er båda ihop och delas sedan på hälften. Är du sambo räknas endast din egen inkomst. Oavsett om du är gift eller sammanboende delas boendekostnaden lika.

Förändring av inkomst

När din inkomst förändras ska alltid en ny avgift bestämmas. Anmäl därför snarast din förändrade inkomst till Malmö stad. Om du vill avstå från att lämna in inkomstuppgifter så betalar du maxtaxa för din vård och omsorg.


Senast ändrad: 2019-01-03 14:20