Maxtaxa och förbehållsbelopp

Maxtaxa

2019 1 januari-31 december

kommunal vård och omsorg 2 089  kr/mån.

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård samt boende i två eller flerbäddsrum.

Maxtaxan räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet.

Förbehållsbelopp

2019 1 januari-31 december

  • ensamstående 5 249 kr/mån.
  • gifta/sammanboende 4 435  kr/mån.

Förbehållsbelopp är det belopp som beräknas täcka dina normala levnadskostnader. I beloppet ingår inte hyreskostnader.
Förbehållsbeloppet ska täcka dina basbehov och är ett ekonomiskt skydd för dig.

Förbehållsbeloppet är uppdelat i:

  • schablonbelopp - normala kostnader
  • individuellt belopp - kostnader utöver normala levnadskostnader

Når du inte upp till förbehållsbeloppet behöver du inte betala service- och omvårdnadsavgift.

Flyttar du in på särskilt boende kan en särskild prövning göras. Då kan vi pröva om du är berättigad till särskild kostnadsnedsättning. Du får då inte ha en förmögenhet som överstiger 100 tusen kronor om du är ensamstående och 200 tusen kronor tillsammans med maka/make/registrerad partner.

Vid beräkning av förbehållsbeloppet tar vi hänsyn till bostadsbidrag/ bostadstillägg, handikappersättning och andra bidrag som du får.

Senast ändrad: 2019-01-02 13:42