Planering efter sjukhusvistelse

För patienter som efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg. Målet är att planera det behov av hjälp som du har efter att du kommit hem. Därefter görs  en vårdplan.

Vårdplanering

Du är utskrivningsklar när din läkare bedömt att du inom kort kommer att kunna åka hem från sjukhuset. Om du har fortsatt behov av vård och omsorg så kommer ett planeringsmöte, oftast på sjukhus.  Planeringsmötet hålls tillsammans med personal från sjukhuset och kommunens vårdplaneringsteam.  

Under vårdplaneringen diskuterar vi vilket behov av olika insatser du har,  exempelvis omsorg, fortsatt rehabilitering, tekniska hjälpmedel samt medicinsk vård.

Vem deltar vid mötet

Vid den samordnade vårdplaneringen deltar du själv, eventuellt anhöriga, biståndshandläggare, arbetsterapeut, distriktssköterska och personal från avdelningen på sjukhuset.

Vid behov kan också andra representanter vara med.

Det finns en broschyr om samordnad vårdplanering som kan vara bra för anhöriga att ha med sig till vårdplaneringsmötet.
Du kan ladda ner broschyren här. (pdf, 149.2 kB)

Vems ansvar?

Ditt behov av hemtjänst, trygghetslarm, anhörigstöd utreds och beslutas av kommunens biståndshandläggare. En ansökan om hjälp i hemmet görs i samband med vårdplaneringen.

Om du behöver sjukvårdande insatser som exempelvis  omläggning/behandling och medicinering utför distriktssköterskan detta. Det medicinska ansvaret har din läkare på vårdcentralen.

Ditt behov av rehabilitering och tekniska hjälpmedel eller om din bostad behöver anpassas utförs av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Klar för utskrivning

Som patient är du utskrivningsklar när du inte längre behöver specialistvård eller behandling som kräver sjukhusvård.

Läkaren på sjukhuset avgör när du är utskrivningsklar och kommunen ansvarar för att du får den hjälp du eventuellt behöver efter din sjukhusvistelse.

När din läkare på sjuhuset har bedömt att du är utskrivningsklar, kommer du hem till din bostad. Då tar vårdcentralen över det medicinska ansvaret.

Korttidsplats

En korttidsplats är en behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen.

En korttidsplats kan beviljas till exempel efter en sjukhusvistelse om dina behov inte kan tillgodoses hemma,  som avlösning för anhörig/närstående, daglig rehabilitering eller i väntan på en plats i särskilt boende.

Senast ändrad: 2017-12-21 13:24