Rättigheter

  • Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Med detta menas personer som bor i kommunens särskilda boenden och har ett omfattande och stadigvarande omsorgsbehov större delen av dygnet.
  • Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Med detta menas personer som har ett omfattande behov av vård/behandling flera gånger per dygn exempelvis vård och behandling i livets slutskede och som vårdas i egen bostad (ordinärt boende).
  • Personer som omfattas av lagen LSS 1 §, punkt 1-3.
  • Personer som bor i egen bostad med hemtjänst och som har ett varaktigt behov av omsorgsinsatser. Med detta menas att omsorgerna ska ske vid minst 3 tillfällen under dagen samt vid ett tillfälle under natten som kan vara tillgång till ett larm.
  • Personer med psykisk sjukdom och där den sociala funktionsnedsättningen innebär en begränsning av förmågan att relatera till omgivningen. Stödet gäller oavsett boendeform.
  • Personer vilka saknar kontakt med kommunens vård- och omsorg, trots att det finns ett omfattande behov, det kan exempelvis röra sig om personer med begåvningshandikapp, psykisk sjukdom eller annan svår sjukdom som endast får hjälp av anhörigvårdare har följaktligen också rätt till tandvårdsstöd.

Möjlighet finns för den enskilde att ansöka om tandvårdsintyget hos Tandvårdsnämndens kansli.  Detta gäller oavsett kommunens bedömning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-03 10:17