Vård i livets slut - palliativ vård

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen. Vård i livets slutskede ges av ett team bestående av olika yrkeskategorier vid en tidpunkt när förväntningarna inte är att bota och målet för behandlingen inte är att förlänga livet.

Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både patienten och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge närstående stöd i sorgearbetet .

Palliativ vård kan ges av hemtjänst, hemsjukvård och på vårdboenden i samarbete med vårdcentralen eller sjukhuset.

I varje stadsområde finns palliativa ombud som har till uppgift att arbeta med utbildning, råd och stöd till personalen inom vård och omsorg. Kontakta gärna de palliativa ombuden för mera information.

Senast ändrad: 2018-06-15 12:17