Dina rättigheter

Vård och omsorg regleras främst utifrån nedanstående lagstiftning:

  • socialtjänstlagen (SoL)
  • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • lagen om assistansersättning, LASS
  • lagen om färdtjänst
  • lagen om riksfärdtjänst

Du hittar lagarna på Riksdagens hemsida>>

Inte nöjd – överklaga?

Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din biståndshandläggare så kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be biståndshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv.
Du kan överklaga beslut om hemtjänstavgiften till förvaltningsrätten om det avser:

  • beräkning av avgiftsunderlag
  • beräkning av högkostnadsskydd
  • fastställande av avgift
  • beräkning av förbehållsbelopp.

Överklaga beslut om hemtjänstavgift till förvaltningsrätten

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-08 11:39