Stöd och insatser till dig som har funktionsnedsättning

Om du omfattas av lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansöka om flera olika stöd i form av insatser hos funktionsstödsförvaltningen. Insatserna kan vara till exempel ledsagarservice, daglig verksamhet och kontaktperson.

Söka hjälp

När du vill söka hjälp

ska du prata med en LSS-handläggare.

LSS-handläggaren är en person

som tar hand om ditt ärende.

Du ska ringa telefonnummer 040-34 93 00

om du vill tala med en LSS-handläggare.

Ansök om insatser

Ansökan om insatser kan göras av vårdnadshavare, god man, förvaltare eller fullmaktshavare.

Du ansöker om insatserna hos biståndshandläggarna på funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.

Du kan kontakta biståndshandläggarna via telefon eller genom att skicka in en blankett via självservice nedan.

Vem har rätt till insatserna?

För att du ska omfattas av LSS och ha rätt till insatserna behöver du enligt lagen tillhöra en av tre så kallade personkretsar.

Du tillhör en personkrets om du

  1. har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller
  2. har fått en större och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller sjukdom eller
  3. har andra svåra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på ålderdom och som gör att du behöver stöd och service för att klara din vardag.

Insatser enligt LSS

Inom LSS kan du ansöka om följande insatser:

För dig som redan har insats inom LSS

Om du redan har insats inom LSS kan du även ansöka om följande:

Efter du skickat in ansökan

När funktionsstödsförvaltningen har tagit emot din ansökan kommer en biståndshandläggare att kontakta dig.

Biståndshandläggaren kontaktar dig via telefon eller brev och berättar om vad som blir nästa steg. Kanske bestämmer ni tid för ett möte.

Insatserna är prövade efter dina behov

Biståndshandläggare utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Du får rätt till insatserna när dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Avgifter i samband med insatser

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftsfria. Du kan dock få betala för fritidsverksamhet och för måltider inom korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet.

Överklaga biståndshandläggarens beslut

Om du får avslag på din ansökan om insatser får du ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren. I brevet står det varför du har fått avslag och hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din biståndshandläggare för hjälp och information om hur du överklagar.

Senast ändrad: 2019-02-14 16:21