SIP - Samordnad individuell plan

På den här sidan finns information och instruktioner om när och hur du gör en Samordnad individuell plan.

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Detta anges både i 2 kap 7§ Socialtjänstlagen (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3f §. Verksamheter som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska också tillämpa denna bestämmelse.

Även andra verksamheter som till exempel skolan/förskolan kan ta initiativ till en samordnad individuell plan. Planen bygger på samtycke från den enskilde.

Syftet med en samordnad individuell plan är:

  • att du ska få inflytande och delaktighet i din planering
  • att få en förbättrad samordning av insatser när både kommunen och Region Skåne är involverade
  • att få en helhetsbild av din situation för såväl dig själv som anhörig och berörda vård- och omsorgsgivare.

När görs en samordnad individuell plan?

En samordnad individuell plan ska upprättas om någon inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten uppmärksammar att en persons vård- och/eller omsorgssituation sviktar eller kan samordnas bättre. Behovet av en plan kan också begäras av den enskilde själv eller en anhörig.  

Hur görs en samordnad individuell plan?

En rutinbeskrivning för arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) är framtagen i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.

Senast ändrad: 2018-04-06 11:55