Stöd och insatser enligt LSS

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag. Det kan till exempel innebära att en person kan ha rätt till boende, personlig hjälp, sysselsättning, miljöombyte och en meningsfull fritid.

Inom LSS finns följande insatser

 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • korttidsvistelse utanför hemmet, för barn och ungdom
 • korttidstillsyn
  (fritids före/efter skoltid för ungdomar mellan 13 och 21 år)
 • boende för barn, ungdom och vuxna
 • daglig verksamhet 

Annan hjälp

Inom Malmö stad finns också möjlighet att få stöd som anhörig: Anhörigstöd LSS 

Du kan även få rådgivning och annan personlig hjälp
genom Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel 

Om du känner dig osäker på vilken insats som kan passa dig, 
kontakta din biståndshandläggare för mer information.
 

Insatser enligt LSS (under uppdatering)

Personlig assistent

För att beviljas personlig assistans ska du ha stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov. Det innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra. Det vill säga grundläggande behov. Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans. Du kan själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Personlig assistans

Ledsagarservice

Om du inte själv kan besöka vänner, resa, gå på fritidsaktiviteter med mera, kan du ha rätt till ledsagarservice. Om du har personlig assistans ingår ledsagning i assistansen.

Kontaktperson

Kontaktperson ska vara som en vän och du väljer själv vem som du vill ska vara din kontaktperson. Det ska vara någon som du kan prata med och tillsammans exempelvis fika eller gå på bio.

Kontaktperson

Avlösarservice

Du kan få avlösarservice i hemmet om du är anhöriga till barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning. Avlösaren kommer hem till familjen. Avlösarservice omfattar bara den person som har en LSS-insats.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar med funktionsnedsättning. Korttidstillsyn finns i anslutning till skola och på loven

Boende med särskild service för vuxna

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar med svåra funktionshinder finns familjehem, och för de som behöver särskilt mycket vård kan bostäder med särskild service vara en lösning.

Boende med särskild service för vuxna

Stödfamilj

Stödfamilj - en korttidsvistelse utanför egna hemmet som innebär att man regelbundet vistas hos en familj — vanligtvis ett veckoslut i månaden från fredag eftermiddag till söndag kväll.

Stödfamilj

Korttidshem

Korttidshem- en annan form av korttidsvistelse där man bor i ett av Malmö stads korttidshem och det kan även vara en träning till att så småningom kunna flytta hemifrån.

Korttidshem

Koloniverksamhet

Malmö stad erbjuder sommarkollo för barn och unga med funktionsnedsättningar i åldrarna åtta år och uppåt. För att kunna få plats på kollo måste du bo hemma och vara skriven i Malmö.

Koloniverksamhet

Daglig verksamhet

Vissa människor har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete. Då krävs en sysselsättning som är anpassad efter hans eller hennes intressen, behov och förutsättningar. Daglig Verksamhet bidrar till att personer med funktionsnedsättning får vara en del av samhället som alla andra. Malmö stad erbjuder daglig verksamhet på mer än 40 olika enheter. Innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt

Daglig Verksamhet

Stöd till dig som är anhörig  

I Malmö stad kan du som är anhörig till någon som omfattas av LSS få hjälp och stöd. Genom din biståndshandläggare kan du till exempel ansöka om avlastningsstöd.

Du kan också får stöd du inte behöver ansöka om via biståndshanläggare. Anhörigstöd LSS erbjuder: 

 • Samtalsstöd
 • Anordnar anhöriggrupper
 • Studiecirklar
 • Informationsträffar
 • Utbildningar

Läs mer om stöd till dig som är anhörig

Senast ändrad: 2018-06-21 12:09