Ana María Bermeo
museolog

Konsten kan fungera som en mötesplats

– Jag tror att konsten kan göra skillnad, att den kan fungera som en mötesplats där människor kan ta del av andras åsikter eller sätt att leva. På något sätt sker mötena på ett mer intimt och respektfullt sätt än annars. Att tillgängliggöra konsten för så många som möjligt är något jag alltid har jobbat med på olika konst- och kulturinstitutioner.

– När jag jobbade på Nationalmuseum i Bogotá var det så tydligt att skolklasserna från alla vitt skilda ekonomiska och sociala förhållanden förhöll sig på samma öppna sätt till konsten. Reaktionerna, analyserna och frågorna var desamma. Och som pedagog såg jag hur viktiga de här mötena mellan människor i ett konst- eller kultursammanhang är och tänkte att här kanske det finns en väg framåt kring detta med sociala orättvisor.

– Det är fortfarande väldigt homogent i museernas ledningar. De flesta har liknande bakgrund, har gått samma utbildning och har samma arbetslivserfarenhet. Kultur- och konstvärlden börjar sakta förändras och grupper som tidigare inte var representerade börjar så smått inkluderas, men mycket arbete återstår.

– Det finns en självbild inom kulturvärlden som är skev. En grundmurad bild av att man är nyfiken och mottaglig för andras uttryck. Den självbilden blir en sorts comfort zone och när någon ifrågasätter den är det väldigt svårt att nå fram. Men förändring är möjlig och det första steget är alltid att se strukturen, inse vilken plats man själv befinner sig på och fråga sig själv vad man kan göra för att förändra och förbättra.

– Det är jätteviktigt att museer och andra kulturinstitutioner jobbar med organisationer och communities som historiskt marginaliserats och som känner att deras historia eller liv inte finns representerade. Det är så viktigt att jobba tillsammans, att lyssna och bygga förtroende.

– Jag är optimist och tror att det är möjligt att förändra, att skapa något nytt och underbart. Vägen dit kan vara smärtsam och svår. Det kanske blir som en jordbävning, men efteråt kan vi tillsammans bygga något nytt som passar alla.

Art can serve as a meeting place

- I believe that art can make a difference, that it can function as a meeting place where people can engage with other people's opinions or ways of life. Somehow, these interactions take place in a more intimate and respectful way than they would otherwise. Making art accessible to as many people as possible is something I have always worked towards, at various art and cultural institutions.

- When I worked at the National Museum in Bogotá, it was so clear that the grade school classes from all the widely different economic and social conditions related to art in the same open way. The reactions, analyses, and questions were the same. And as an educator, I saw how important these meetings between people, in an art or cultural context were and thought that it might be a way forward in addressing social injustices.

- The museums' management is still very homogeneous. Most people have a similar background, the same education, and similar work experience. Although the world of culture and art is slowly beginning to change and groups that were not previously represented are gradually beginning to be included, there’s much work that remains.

- There is a self-image in the cultural world that is skewed. It’s basically an image of being curious and receptive to the expressions of others. That self-image becomes a kind of comfort zone and it’s very difficult to successfully question or challenge it. But change is possible and the first step is always to see the structure, realize your place in it, and ask yourself what you can do to change and improve it.

- It is very important that museums and other cultural institutions work with organizations and communities that have been historically marginalized and that feel that their history or life is not represented. It is so important to work together, to listen, and build trust.

- I am optimistic and believe that it is possible to change, to create something new and wonderful. The road there can be painful and difficult. It may be like an earthquake, but afterwards we can build something new together that suits everyone.