Andre Williams
filmare

Jag hoppas att Sverige blir en plats där alla har samma förutsättningar

– Jag ser det som naturligt att engagera mig. Inte bara för oss som finns här idag utan även för dem som kommer i framtiden. Så att vi alla får det bättre. Sverige kan bli ett land där det inte finns någon rasism, men just nu är det inte det.

– Jag gick på Skurups Folkhögskolas filmlinje mellan 2017 och 2019. Som slutarbete gjorde jag en dokumentär. I den visar jag vardagliga bilder av afrosvenskars liv, bland annat följer jag Maria Dexborg från Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.

– Jag ville göra något som skulle kunna hjälpa till att skapa opinion och ta upp Sveriges del i kolonialismen och i det globala förtrycket mot svarta. Många lärare i skolan är inte medvetna om den här delen av den svenska historien och hur detta påverkar afrosvenskar än idag. Vi behöver öka kunskapen i samhället om Sveriges roll och att den filosofi som gjorde att svarta förslavades fortfarande finns här.

– En stor del av civilsamhället stöttar oss men vi får inte samma stöd från det officiella Sverige. Makthavarna visar gång på gång att de inte vill förbättra afrosvenskarnas livsvillkor. Just för att Sverige har en felaktig självbild blir det ofta svårt att prata med en del okunniga människor. Man möts då direkt av att de säger att vi inte har några problem här. Men människor bemöts olika utifrån hudfärg. Det råder en stor okunskap om det helt enkelt.

– Rasism mot svarta sker överallt i samhället och drabbar afrosvenska män, kvinnor och barn. Varje sekund i arbetet mot detta är givande. Varje tillfälle är viktigt för att öka kunskapen om afrosvenskarnas situation och historia bland övriga svenskar. Lagen säger att alla är lika värda, i verkligheten är det inte så. Jag hoppas att Sverige blir en plats där alla har samma förutsättningar i praktiken.

I hope that Sweden will be a place where everyone has the same opportunities

- I see it as natural to get involved. Not just for us who are here today, but also for those to come in the future. It’s so that we can all get better. Sweden may someday become a country that’s moved beyond racism, but right now it’s not.

- I went to Skurup Folk High School's film program between 2017 and 2019. As a final project, I made a documentary. In it, I show everyday pictures of Afro-Swedes’ lives. Among other things, I follow Maria Dexborg from the Afro-Swedes' Forum for Justice.

- I wanted to do something that could help create opinion and address Sweden's share in colonialism and in the global oppression of blacks. Many teachers in the school were not aware of that part of Swedish history and how it still affects Afro-Swedes today. We need to raise awareness in society about Sweden's role and that the philosophy that made blacks enslaved still exists here.

- A large part of society supports us, but we do not receive the same support from official Sweden. The authorities show time and time again that they do not want to improve the living conditions of the Afro-Swedes. Precisely because Sweden has the wrong self-image, it often becomes difficult to talk to some people. You are immediately met by them saying that we have no problems here. But people are treated differently based on skin colour. There is, quite simply, a great deal of ignorance about it.

- Racism against blacks occurs everywhere in society and affects Afro-Swedish men, women, and children. Every second of working towards this is rewarding. Every opportunity is important to raise awareness about the Afro-Swedes' situation and history among other Swedes. The law says that everyone is equal, in reality that’s not the case. I hope that Sweden will be a place where everyone has the same opportunities.