Andrea Arvidsson
verksamhetsledare Pink Programming

Vi behöver stärka kvinnors inflytande i teknikbranschen

– Idag är inte ens 10 procent av Sveriges programmerare kvinnor, men det har inte med bristande intresse att göra. Våra kodträffar och events är fullbokade gång efter gång och genom åren har vi kodat med över 6 000 kvinnor. Idag är vi Sveriges största ideella nätverk för kvinnliga utvecklare, med huvudkontor i Malmö, projektgrupper i Stockholm och Göteborg och deltagare över hela Sverige.

– Pink Programming har funnits i fem år och är en ideell organisation som verkar för en jämställd IT-bransch och för att stärka kvinnors inflytande i teknikbranschen. Syftet är att få fler kvinnor att upptäcka programmering, stärka och lyfta dem som redan är i branschen och stötta företagen att bli mer inkluderande. Det handlar om att bryta normer och ändra narrativet för vem som får, vill, kan och ska vara utvecklare.

–Programmerare är ett framtidsyrke med akut brist på utbildad arbetskraft, så det är uppenbart att vi behöver få in fler kvinnor. Men det handlar också om att få in fler perspektiv i teknikbranschen. Tekniken spelar en allt viktigare roll i vår vardag och att den utvecklingen ska drivas av en så snäv grupp människor är orimligt. Man ska inte glömma att det trots allt är människor bakom tekniken som bestämmer hur den ska se ut och fungera. Vi vill ge fler tillgång till den makten. På det sättet är detta också en viktig demokratifråga.

– Med fler perspektiv i branschen blir tekniken i sig mer inkluderande. Jämför med tekniken kring ansiktsigenkänning. När den lanserades upptäckte man att den fungerade jättebra på vita män. På personer med annat utseende så fungerade den mycket sämre eller inte alls. Det är ganska lätt att räkna ut vilka grupper som har varit underrepresenterade när den tekniken utvecklades. Den som bygger teknik gör ju det utifrån sina värderingar och fördomar, som dessutom många gånger är omedvetna.

– Vi arrangerar läger, events och utbildningar, men själva communityn är minst lika viktig i verksamheten. Som minoritet är det oerhört givande att få dela erfarenheter och känna att man är en del av ett större sammanhang. Parallellt jobbar vi med företagen i branschen och från dem har vi fått stöd från dag ett. Jag tycker mig se att många it-bolag förstår vinsten med mångfald och inkludering, och inser att det bidrar till produktivitet och kreativitet. Så viljan finns där, men det är mycket kvar att göra.

We need to strengthen women's influence in the tech industry

- Today, not even 10 percent of Sweden's programmers are women. But it has nothing to do with a lack of interest. Our coding meetups and events are fully booked time after time, and over the years we have coded with over 6,000 women. Today, we are Sweden's largest non-profit network for women developers, with headquarters in Malmö, project groups in Stockholm and Gothenburg and participants throughout Sweden.

- Pink Programming has been around for five years and is a non-profit organization that works towards equality in the IT industry and to strengthen women's influence in the tech industry. The aim is to get more women to discover programming, strengthen and lift those who are already in the industry, and support companies to become more inclusive. It is about breaking norms and changing the narrative for who gets, wants, can and should be a developer.

- Programming is a profession with a future shortage of educated labour, so it is obvious that we need to bring in more women. But it’s also about bringing more perspectives into the tech industry. Technology is playing an increasingly important role in our everyday lives and it is unreasonable for its development to be driven by such a narrow group of people. One should not forget that, after all, it is people behind the technology who decide how it should look like and work. We want to give more people access to that power. In this way, this is also an important issue of democracy.

- With more perspectives in the industry, technology itself becomes more inclusive. Look at face recognition technology: when it was launched, it was discovered that it worked very well for white men. For people with a different appearance, it worked much worse or not at all. It is quite easy to figure out which groups have been underrepresented when that technology was developed. The one who builds technology does so based on their values ​​and prejudices, which are often also unconscious.

- We arrange camps, events, and training, but the community itself is just as important. As a minority, it’s extremely rewarding to share experiences and feel that you are part of something bigger. In addition, we work with companies within the industry and we’ve received support from them from day one. I think that many IT companies understand the benefits of diversity and inclusion, and realize that it contributes to productivity and creativity. So the will is there, but there is still a lot to do.