Anette Möllerström
basketprofil Malbas

Basketen hjälper till att krympa världen

– Jag älskar basketen och idrotten har öppnat många dörrar för mig, den har stärkt och utvecklat mig som människa och gett mig självförtroende. Det var ett självklart val att engagera mig och på det sättet ge tillbaka till sporten och till ungdomarna. Jag vill ge dem samma möjlighet till utveckling som jag själv fick.

– Basketen är mer jämställd än många andra sporter. Det är i stort sett lika många tjejer som killar som utövar sporten och Malbas har de senaste åren haft många tongivande kvinnor i sin organisation. Vi har en kvinnlig klubbchef, en kvinnlig ordförande i Mini Malbas, en jämställd styrelse och många starka kvinnliga ledare.

– Den idrottsliga arenan är per definition killarnas, tjejerna hamnar lätt lite vid sidan om, som åskådare. Men det mönstret jobbar vi på att bryta. Till exempel kör vi Girls only-träningar, pushar och stöttar och lär dem att ta mer plats.

– Vi finns redan i flera idrottssvaga områden, men vi vill finnas i fler och vi vill växa i de områden där vi redan finns. Parallellt har vi minimala avgifter och har med hjälp av samarbetspartners kunnat erbjuda hjälp med kläder och skor. Det är så otroligt viktigt att idrotten inte bara är till för dem som har pengar eller bor i rätt område.

– Basketen är stor på i princip alla kontinenter och lockar både tjejer och killar. Till det kommer musiken, modet och trenderna. Basket är en sport som tilltalar unga. Vi har stor kulturell mångfald i de flesta av våra lag. Dels har det att göra med Malmös mångkulturella sammansättning, men det handlar också om att basketen är en inkluderande idrott som lockar människor från olika kulturer. Det är härligt och hjälper till att krympa världen lite.

– Jag spelade fyra år i USA där jag lärde mig att den idrottsliga prestationen inte är allt, att det finns så mycket mer. Jag brukar säga att ett lag är som ett samhälle i miniatyr. Idrotten får oss att prestera saker tillsammans och utvecklas gemensamt. Ibland måste man foga sig och kompromissa, ibland behöver man ta ansvar och leda. Och det är ju så även i samhället i övrigt. På det sättet är idrotten en väldigt bra skola.

– Idrotten är lika viktig som skolan, vi ska inte förringa den gemenskap och inkludering som idrotten bidrar med. Ett drömscenario vore om föreningslivet graderas upp och blir mer än den ideella verksamhet den är idag. Vi skulle behöva ett system där finansieringen inte är ett ständigt huvudbry, där det offentliga kan gå in och stötta upp så att föreningarna kan anställa ledare och lägga energin på den faktiska verksamheten istället för att bara jaga pengar. Föreningslivet är alldeles för viktigt för att vara beroende av endast ideella krafter.

Basketball helps shrink the world

- I love basketball, and playing sports has opened many doors for me. It has strengthened and developed me as a person and given me confidence. It was an obvious choice to get involved and give back to the sport and help young people. I want to give them the same opportunity for development that I had.

- Basketball is more equal than many other sports. There are roughly as many girls as boys who play the sport and Malbas has in recent years had many leading women in its organisation. We have a woman club manager, a woman chairperson for Mini Malbas, equal representation on the board, and many strong women leaders.

- The sports arena by default belongs to the boys, and the girls can easily end up on the sidelines, as spectators. But we’re working on breaking that pattern. For example, we run girls-only workouts, as well as encourage, support, and teach them to be more involved.

- We’re already in several areas where sports don’t have much of a presence, but want to be in more and we want to grow in the areas where we already have a presence. In addition, we have minimal fees and have been able to provide equipment and shoes with the help of some partnerships. It’s so incredibly important that the sport isn't just for those who have money or live in the right area.

- Basketball is big on basically all continents and attracts both girls and boys. There is the music, the fashion, and the trends. Basketball is a sport that appeals to young people. We have great cultural diversity in most of our teams. In part, it has to do with Malmö's multicultural composition, but it’s also because basketball is an inclusive sport that attracts people from different cultures. It's great and helps shrink the world a little.

- I played four years in the US, where I learned that athletic achievement isn’t everything, that there is so much more. I usually say that a team is like a miniature society. Sports make us work together and develop together. Sometimes you have to comply and compromise, sometimes you need to take responsibility and lead. And that’s how it is in society in general. In that way, playing sports is a very good education.

- Sports are just as important as school, we must not diminish the community and inclusion that playing sports contributes to. A dream scenario would be if the sport associations are upgraded and become more than the non-profits they are today. We would need a system where funding is not a constant major concern, where the public sector can step in and support so that the associations can hire leaders and put the energy into the actual organization instead of just chasing money. The sports association community is far too important to be dependent on non-profit constraints.