Anna Heide
affärsutvecklingschef Trianon

Det är lönsamt att satsa på trivsel och trygghet

– Vårt mål är inte bara att människor ska ha tak över huvudet utan även ett hem och ett område att trivas och må bra i. Dels producerar vi lägenheter med rimliga hyror, men minst lika viktigt är en klok och hållbar förvaltning av de bostäder och bostadsområden vi har. Det ska vara tryggt för barnen att leka, man ska kunna parkera bilen eller gå ner i tvättstugan utan att behöva känna oro.

– Trianon köpte 2011 ett bestånd av lägenheter i Lindängen och påbörjade omfattande renoveringar. Det ena gav det andra och kanske var det inte en uttalad strategi från början, men ganska snart stod det klart att det är lönsamt att hjälpa människor att komma i arbete och att satsa på miljö- och klimatåtgärder. Med våra renoveringar kombinerat med sociala insatser minskade vi initialt omflyttningstakten från tjugo till sju procent per år. Det vi har gjort i Lindängen har gett dubbelt upp, så vi ser att det funkar. Vi ser att det är en god affär att jobba långsiktigt.

– I Rosengård centrum har vi gjort en satsning på en ny matbutik, Bazaar Food Market, som innebär att vi får 60 personer från området i arbete. De här 60 människorna representerar en massa olika kulturer och har kunskap som kunderna efterfrågar. Det är ett verkligen innovativt sätt att arbeta på och det har gett fantastiskt resultat.

– Med vår hållbara sociala obligation har vi hittat ett nytt sätt att finansiera olika typer av hållbara satsningar. Pengarna satsar vi på att skapa arbetstillfällen, på trygghetsskapande insatser, vi erbjuder ungdomar sommarjobb hos oss på Trianon, vi ska sänka energiförbrukningen och installera solceller och försöka bidra till att människor vill bo kvar.

– Det är väldigt givande när vi ser att det händer något. Det kan vara svårt att mäta social hållbarhet. Hur vet man till exempel att läxhjälp gör nytta? Men när vi kan kombinera sociala satsningar med fysiska, då blir det ofta konkret och tydligt. Det är väldigt roligt.

– Om jag får måla upp ett drömscenario så är det att fler människor kommer in på arbetsmarknaden i Malmö. Med arbete kommer självständighet men också en mycket bättre chans att bli en del av samhället. Bra skolor och bra boenden är självklart jätteviktigt, och får vi ordning på arbetslösheten så tror jag att vi samtidigt löser många av stadens utmaningar.

It is profitable to invest in well-being and security

- Our goal is not only to help people have a roof over their heads but also a home and an area where they can thrive and feel welcome. On the one hand, we build apartments with reasonable rents, but that’s just as important as the wise and sustainable management of those homes and residential areas. They should be safe places for children to play, you should be able to park your car nearby or go down to the laundry room without having to worry.

- In 2011, Trianon bought a portfolio of apartments in Lindängen and began extensive renovations. One thing led to another and it may not have been a stated strategy from the beginning, but pretty soon it became clear that it was profitable to help people get a job and to invest in environmental and climate measures. When we combined our renovations with the social efforts, we reduced the relocation rate from twenty to seven percent per year. What we’ve done in Lindängen has given us twice as much back, so we know that it works. We see it as a good deal for the long-term.

- In the centre of Rosengård, we’ve made an investment in a new grocery store, Bazaar Food Market, which means that we employ 60 people from the area. Those 60 people represent a lot of different cultures and have knowledge that customers demand. It’s a really innovative way of working and we’ve had fantastic results.

- With our sustainable social bond, we have found a new way to finance different types of sustainable investments. We invest the money in creating jobs and security initiatives. We offer young people summer jobs with us at Trianon. We reduce energy consumption and install solar cells and try to contribute so that people want to stay.

- It is very rewarding when we see that something happens. It can be difficult to measure social sustainability. For example, how do you know that homework help is useful? But when we can combine social investments with material investments, then it often becomes concrete and clear. It's very interesting.

- If I were to paint my dream scenario, it would be that more people could enter the labour market in Malmö. With work comes independence but also a much better chance to become part of society. Good schools and good housing are of course very important, and if we get unemployment in order, I think we will solve many of the city's challenges at the same time.