Balqisa Abdi
ledare Malbas, engagerad i Somaliska Freds, verksamhetsutvecklare Rädda Barnen

Jag vill pusha ungdomarna till sitt bästa

– Många ungdomar tror inte riktigt på sig själva. De kommer från ett utsatt område och känner att de inte riktigt kan klara av saker. Min drivkraft är att jag vill ge dem chansen att göra vad de vill. Och om jag är aktiv på massa olika håll så pushar jag barnen och ungdomarna att själva bli mer aktiva. Att jobba med dem är det mest givande jag kan tänka mig. I love it! Det är hela världen för mig.

– Mina föräldrar har alltid pushat mig att testa på allt möjligt: föreningar, aktiviteter och olika sporter. Och det vill jag att alla unga ska få göra, testa på saker i livet. Idag ser jag det som en uppgift att engagera ungdomarna. Jag försöker dra med dem till olika aktiviteter och peppa dem 24/7. Det finns så många fördelar: Man får gemenskapen med andra, får röra på sig, träffa nya människor och uppleva massor av saker som man inte hade gjort om man bara satt hemma.

– Jag har alltid varit engagerad i föreningslivet, ända sedan jag var liten. När jag var 15 började jag som basketledare och sedan dess har det varit en stor grej för mig. Jag är också med i Föreningen Rosengårds Folkets hus och i Somaliska Freds där vi driver en tjejgrupp. Vi är aktivitetsledare, läxhjälpare och har en massa andra roller i föreningen.

– Jag har alltid varit nyfiken av mig och aldrig varit rädd för att ta initiativ och engagera mig. Sen har jag haft många jättebra ledare när jag själv var yngre, personer som jag sett upp till och haft som förebilder.

– Jag och min kompis Amina startade en ungdomsförening som heter Young ways. Vi har läxhjälp, olika aktiviteter och samarbetar med en massa andra aktörer. Vi såg behovet av en förening som är för unga och som även drivs av personer som själva är unga. Vi kände väl att det är så många som klagar på att ungdomar inte har något göra, men det var ingen som tog tag i det. Så vi gjorde det.

– De flesta föreningar här i Rosengård riktar sig framför allt till pojkar och män. Vi tjejer måste ta plats och det här med basketen är en sådan grej. Det funkade direkt. Basket är en sport som är jättebra för att få igång tjejerna. Vi har fått in massor av tjejer som är 9-11 år, och nu siktar vi på att få igång verksamhet även för de lite äldre.

I want to push young people to do their best

- Many of the young people I work with don't really believe in themselves. They come from a vulnerable area and feel that they cannot really cope with things. My driving force is that I want to give them the chance to do what they want. And if I’m active in a lot of different places, I push the children and young people to become more active themselves. Working with them is the most rewarding thing I can think of. I love it! It's the whole world to me.

- My parents always pushed me to try everything: associations, activities, and different sports. And I want all young people to be able to do that: try things in life. Today, I see it as a mission to engage young people. I try to take them to different activities and support them 24/7. There are so many benefits. You form a community with others, get moving, meet new people, and experience lots of things you would not have if you just sat at home.

- I have always been involved in associations, ever since I was little. When I was 15, I started as a basketball coach and since then it has been a big thing for me. I am also a member of the Association Rosengårds Folkets Hus and in Somali Peace (Somaliska Freds), where we run a girls group. We are activity leaders, homework helpers, and have a lot of other roles in the association.

- I have always been curious about myself and never been afraid to take the initiative and get involved. I’ve had many great mentors when I myself was younger, people I looked up to and were my role models.

- My friend Amina and I started a youth association called Young Ways. We provide homework help, organise different activities, and collaborate with lots of others. We saw the need for an association that’s for young people and that’s also run by people who are young themselves. We knew that there are so many people who complain that young people have nothing to do, but no one did anything about it. So we did something.

- Most sports associations here in Rosengård are primarily aimed at boys and men. We girls have to demand recognition to play and basketball is one example of that. It worked right away. Basketball is a sport that’s great for getting the girls engaged. We’ve received lots of girls who are 9 to 11 years old, and now we’re aiming to start activities for the slightly older ones.