Bledar Zuta
utvecklingsledare Malmö stad

Jag vill att ungdomarna från Hermodsdal ska ta över världen

– Barn ska drömma stort. Men du kan inte drömma om sånt som du inte vet finns. Jag kan inte be dig att tänka på en färg som inte finns. Det går inte. Ge unga så mycket kunskap som möjligt så att de kan drömma stora drömmar.

– Jag jobbar för Malmö Stad och är utvecklingsledare på CTC – Communities That Care – och vi ska skapa goda förutsättningar för barn och unga på lång sikt. Mitt ansvarsområde är bland annat Hermodsdal och Gullviksborg. Det är här jag har vuxit upp och det är här jag vill skapa förändring. Man ska vara stolt över där man kommer ifrån. Det är få som har vägarna förbi de här stadsdelarna och det vill jag ändra på. Man ska vilja vara här, det är mitt mål i livet.

– Det största felet man begår mot unga idag är att inte lyssna. Jag vill inte att ungdomar härifrån ska växa upp och vara arga och känna sig orättvist behandlade. När jag växte upp avskydde jag allt som hade med ”projekt” att göra. Det var taggarna utåt från min sida, men det var för att ingen lyssnade på oss.

– Vissa saker i livet har vi valt, andra saker i livet har vi inte valt. En del ungdomar måste hjälpa till att få in pengar till hushållet och har inte möjlighet att studera. En del barn får lära sig att ta vuxenansvar alldeles för tidigt. Du är bara barn en gång, men du kommer alltid att vara vuxen när du blivit det. Ingen förälder vill att deras barn ska ha det dåligt, men det finns föräldrar som inte vet vad som är bra eller dåligt.

– När ungdomar når sina drömmar blir jag lycklig. En ungdom härifrån flyttade utomlands för att studera – det gjorde mig glad. Det kanske låter dumt när jag säger att jag blev glad över att någon flyttat härifrån, men jag vill ge ungdomarna mer makt och mer möjligheter. Mer rätt att bestämma över sina eget liv. Någon härifrån kan bli läkare, bota cancer eller ta fram vaccin, någon annan kan bli en bra författare. Jag vill att ungdomarna från Hermodsdal ska ta över världen, de har den potentialen! Och om jag kan påverka någon positivt även i det lilla så är jag världens lyckligaste man.

I want the young people from Hermodsdal to take over the world

- Children should dream big. But you can’t dream of things that you don’t know exist. I can’t ask you to think of a colour that doesn't exist. It's not possible. Young people need to be given as much knowledge as possible so that they can dream big dreams.

- I work for the City of Malmö as a Development Manager at CTC — Communities That Care — and we help create proper conditions for children and young people in the long term. My areas of responsibility include Hermodsdal and Gullviksborg. It’s where I grew up and where I want to create change. You should be proud of where you come from. There are very few who have ways out of these districts and I want to change that. You should want to be here, that's my goal in life.

- The biggest mistake you can make with young people today is not listening to them. I don’t want young people from here to grow up and be angry and feel unfairly treated. When I was growing up, I hated everything that had to do with "projects". It made me angry, but that was because no one was listening to us.

- In life, we get to choose certain things and other things are chosen for us. Some young people have to help bring in money for the household and don’t have the opportunity to study. Some children learn to take on adult responsibilities far too soon. You are only a child once, but you will always be an adult when you become one. No parent wants their children to feel bad, but there are parents who don’t know what’s good or bad for their kids.

- When young people reach their dreams, I become happy. A young person from here moved abroad to study and it made me happy. It may sound silly when I say that I was happy that someone moved away from here, but I want to give young people more power and more opportunities. I want them to have more freedom to decide their own lives. Someone from here can become a doctor, cure cancer or develop a vaccine. Someone else can become a great writer. I want the young people from Hermodsdal to take over the world. They have that potential! And if I can positively influence someone even in a small way, I am the happiest man in the world.