Carina Sild Lönnroth
verksamhetsledare Näktergalens mentorsprogram, Malmö universitet

Förändringens dörr öppnas inifrån

– Malmö är en fin stad, men det är också en segregerad. Men med utbildning kan vi bryta en del av det sociala utanförskap som finns. Barns förmågor handlar inte om anlag utan om attityder. Vi ärver inte bara vår ögonfärg utan också våra föräldrars utbildningsbakgrund. Så vi behöver fler positiva förebilder för barn. Det finns en rättvisefaktor i detta. I Sverige är all utbildning gratis, men växer man upp i en miljö av arbetslöshet, utan tradition av högre utbildning och med en trångboddhet som gör att det är svårt studera hemma så har man sämre odds att lyckas. Vi måste göra så att fler får chansen.

– Näktergalen startade i oktober 1997, Sedan starten har 4000 barn och studenter mötts genom Näktergalens mentorsprogram. Från Malmö har vi spridit det till 24 platser i Europa och Afrika. Konceptet är egentligen rätt enkelt: Barn i åtta- till tolvårsåldern söker mentor, sedan matchas de med en student på Malmö Universitet som de träffar en gång i veckan under åtta månader.

– Mentorerna kan ge en inblick i hur det är att studera på högre nivå. De kan visa att det är möjligt. Barnen får göra sånt de kanske inte gjort tidigare, som att gå på museum eller teater eller åka till Ribersborg. Att få ha kul tillsammans! I intervjuer med före detta mentorsbarn i Näktergalen lyfter flera fram att de fått en meningsfull fritid och i vissa fall har det även varit livsavgörande.

– Både studenterna och barnen förändras och påverkas. Det är en bildningsresa för studenten som får en inblick i ungas olika uppväxtvillkor. Det skapar förståelse och ger ett vidvinkelperspektiv, man får medborglig bildning. Våra mentorer blir kompetenta vuxna och på så sätt skapar vi bra ledare för framtiden, det är kunskaper man inte kan läsa sig till.

– Näktergalen är en konkretisering av FN:s Barnkonvention. En flicka berättade att hennes mentor undrat ”Vad tycker du?”. Den frågan hade hon aldrig fått tidigare och det är att bli respekterad för den man är. Många berättar om hur de tack vare Näktergalen fått en tanke och en knuff framåt till att göra sånt de aldrig skulle gjort annars. Varje år har vi också studenter som vill bli mentorer som själva varit med i Näktergalen som barn.

The door of change opens from within

- Malmö is a nice city, but it is also a segregated one. But with education, we can break some of the social exclusion that exists. Children's abilities are not about aptitude but about attitudes. We inherit not only our eye colour but also our parents' educational background. So we need more positive role models for children. There is a fairness factor in that. In Sweden, all education is free, but if you grow up in an environment of unemployment, without a tradition of higher education and with cramped living conditions that make it difficult to study at home, you have lower odds of success. We have to make sure that more people get the opportunity.

- The Nightingale started in October 1997 and since the start 4,000 children and students have met through the Nightingale Mentoring Programme. From Malmö, we have spread it to 24 locations in Europe and Africa. The concept is actually quite simple: Children between the ages of eight and twelve apply for a mentor, then they are matched with a student at Malmö University whom they meet with once a week for eight months.

- The mentors can give an insight into what it is like to study at a higher level. They can show that it’s possible. The children are allowed to do things they may not have done before, such as going to a museum, or theatre, or going to Ribersborg. They have fun together! In interviews with former mentees, several pointed out that they had a meaningful leisure time and in some cases it was life-changing.

- Both the students and children are changed and affected. It’s an educational journey for the student, who gets an insight into different upbringings. It creates understanding and gives a wide-angle perspective. They get a civics education. Our mentors become competent adults and in that way we help create good leaders for the future. These are things you can’t learn in a classroom.

- The Nightingale is based on the United Nations Convention on the Rights of the Child. One girl said that her mentor asked "What do you think?". She had never been asked that question before, which is done when you’re respected for who you are. Many tell of how, thanks to the Nightingale, they were inspired and pushed forward to do things they would never have done otherwise. Every year, we have students apply to become mentors who themselves were part of the Nightingale as children.