Chris Schenlaer
verksamhetsledare Inkonst

Det är fantastiskt när min berättelse får andra att fundera

– Jag kom ut som kvinna ganska nyligen och känner mig otroligt privilegierad. Jag har aldrig upplevt hat och hot och har aldrig haft problem med vare sig familjen eller i mitt yrkesliv. Därför har jag också känt att jag har en skyldighet att förklara och berätta. Det är så många som inte kan vara öppna med vem de verkligen är.

– Drivkraften att berätta har alltid funnits. Jag har skrivit dramatik, varit skådespelare och kommer snart ut med min andra roman. Att berätta om hur det är att vara transperson är nog bara en fortsättning på det. Jag är kvinna men föddes som man och många får inte det att gå ihop. De undrar varför och jag har egentligen inget bra svar. Det är som att fråga varför någon är svensk: det går ju inte att förklara men man är det iallafall.

– Som transperson tillhör du en minoritet och det är alltid majoriteten som definierar minoriteter, men ändå säger att de inte förstår hur vi fungerar eller tänker. Färgen röd är vi överens om. Men så funkar det inte med minoriteter, vi måste hela tiden utbilda och berätta för majoriteten vad vi är. Det är detta som är min drivkraft, att visa att vi som är definierade som en minoritet är precis lika olika varandra som alla andra.

– Mest givande är det när folk ställer frågor och det är fantastiskt när min berättelse kan få andra att fundera över sin egen roll i förhållande till sina medmänniskor eller i samhället. Då känner jag att jag har åstadkommit något.

– Men visst tröttnar man ibland på att berätta samma sak om och om igen. Om du till exempel alltid fick frågan var du är född skulle du tröttna till sist. Om kassörskan på ICA eller Coop alltid sa: ”Det blir 47,50 – var är du född?” skulle du till sist bara vilja betala och gå hem. Jag är ju transperson men jag är också verksamhetsledare på Inkonst och det är viktigare för mig.

– Jag är obotlig optimist avseende kulturens roll, en kultur med mycket större öron än mun. Att se andra och att själv bli sedd är helt grundläggande för oss människor. Det är viktigt att samhället skapar möjligheter till samtal och möten. Om man inte ser sina medmänniskor minskar förmågan till empati, men man minskar också andra människors möjlighet till sin egen identitet.

It's amazing when my story makes others think

- I came out as a woman quite recently and feel incredibly privileged. I have never experienced hatred and threats and have never had problems with either my family or in my professional life. Therefore, I have also felt that I have an obligation to explain and tell my story. There are so many who cannot be open about who they really are.

- I’ve always had a drive to tell stories. I have written dramas, been an actor, and will soon publish my second novel. Talking about what it's like to be a transgender person is probably just a continuation of that. I am a woman but was born as a man and many don’t get it. They wonder why and I don't really have a good answer. It's like asking someone why they’re Swedish: it’s not possible for them to explain, but that’s who they are anyway.

- As a transgender person, you belong to a minority and it’s always the majority that defines minorities but still says that they don’t understand how we work or think. We can agree on what is or isn’t the colour red, but that does not work with minorities. We must constantly educate and tell the majority what we are. That’s my driving force, to show that we, who are defined as a minority, are just as different from each other as everyone else.

- It is most rewarding when people ask questions and it is fantastic when my story can make others think about their own role in relation to their fellow human beings or in society. When that happens, I feel that I have achieved something.

- But, of course, you sometimes get tired of telling the same thing over and over again. If, for example, you were constantly asked where you were born, you would eventually get tired of it. If the cashier at ICA or Coop always said, "It will be 47.50. Where were you born?” in the end you would just want to pay and go home. I'm a transgender person, but I'm also a Managing Director at Inkonst and that's more important to me.

- I am an incurable optimist regarding the role of culture, especially a culture with ears much larger than its mouth. Seeing others and being seen for ourselves is absolutely fundamental for us humans. It is important that society creates opportunities for people to meet and have conversations. If you don’t interact with your fellow human beings, your ability to empathize decreases, but you also reduce other people's ability to express their own identity.