Claes Gylling
engagerad i RFSL

Upplysning är den bästa medicinen

– Ensamheten bland äldre är ett hälsoproblem, inte minst bland HBTQ-personer. 2019 startade vi våra senioraktiviteter. Varje söndag har vi seniorkafé, vi har anordnat filmkvällar och gjort utflykter, vi har gjort allt möjligt för att få folk att träffas. Och vi är ganska stolta över det vi har åstadkommit.

– Jag tror ensamheten bland HBTQ-personer är mer utbredd än hos befolkningen i övrigt. Det är svårare att få kontakt, det finns inte så många mötesplatser i stan. Jag tror det känns svårt för en gammal bög eller flata att få kontakt med folk på puben. För många av dem har våra aktiviteter varit viktiga.

– Under hösten genomförde vi ett film- och radioprojekt med samlingsnamnet ”Var du queer redan då?”. Syftet var att visa att vi finns. Många känner inte till vår historia, och det gäller nog även många yngre HBTQ-personer. Vi vill vara generationsöverskridande. Vi kan berätta hur det var att komma ut på 70-talet och de kan berätta för oss hur de ser på världen idag.

– På 70- och 80-talet var det aggressiva grupperingar av raggare och nynazister och andra som skulle slå ned oss. ”Knacka bög” var ett uttryck på den tiden men det har försvunnit från Malmö helt och hållet. Folks fördomar har nog försvunnit i hög utsträckning och där tror jag att politikerna och statsmakten har hjälpt till genom sina beslut. HBTQ har blivit en livsstil som accepteras av allt fler, det har blivit politiskt inkorrekt att vara emot. Men visst, ibland känns det som att välviljan ligger som ett tunt lager på ytan, att det är lite påtvingat. Inom RFSL brukar vi säga att vi ska lägga ned vår verksamhet den dag vi uppnår fullt likaberättigande, men jag vågar inte riktigt tro att vi uppnår det.

– Jag gick med i RFSL redan vid mitten av 70-talet. För mig var det lika viktigt som att gå med i facket. 1982 var vi ett gäng som började prata om att sända radio och i september hade vi vår första ordinarie sändning. Det var ganska improviserat och tekniken enkel, men intresset var stort och med tiden fick vi en stor genomslagskraft. Jag tror att våra radiosändningar har spelat en viktig roll för gay-communityn i stan.

– Min högsta önskan för framtiden är att integrationen fortsätter och att även de konservativa och religiösa krafterna kan inse att vi lever på 2020-talet och att skrifter som är hundratals år gamla inte längre är fullt relevanta. Jag tror det är där det största motståndet ligger, där och inom extremhögerfalangen. Jag tror att upplysning är den bästa medicinen mot alla former av fördomar. Och det är det vi håller på med i all vår verksamhet.

Enlightenment is the best medicine

- Loneliness among the elderly is a health problem, not least among LGBTQ people. In 2019, we started our senior activities. We have a senior café every Sunday. We’ve arranged movie nights and outings. We have done everything possible to get people to meet, and we’re quite proud of what we have achieved.

- I think loneliness among LGBTQ people is more widespread than among the general population. It’s more difficult to get in touch, there are not many meeting places in town. I think it can be difficult for an older gay man or lesbian to connect with people at the pub. Our activities have been important to many of them.

- During autumn, we carried out a film and radio project with the collective name "Were you queer already then?". The purpose was to show that we exist. Many do not know our history, and this probably also applies to many younger LGBTQ people. We want to be cross-generational. We can tell what it was like to come out in the 70's and they can tell us how they see the world today.

- In the 70s and 80s, there were aggressive groups of thugs, neo-Nazis and others, who would attack us. “Knock the gay” ("Knacka bög") was even an expression at the time, but it has disappeared from Malmö completely. People's prejudices have probably disappeared to a large extent and I believe that politicians and the government have helped through their decisions and policies. LGBTQ has become a lifestyle that is accepted by more and more people, and it has become politically incorrect to be against it. But sure, sometimes it feels like the tolerance is just a thin layer on the surface and that it’s a bit forced. Within RFSL, we usually say that we will close down our business on the day we achieve full equality, but I don’t dare to really believe we will achieve that.

- I joined RFSL in the mid 70's. For me, it was as important as joining a union. In 1982, we as a group started talking about producing radio shows and in September we had our first regular broadcast. It was quite improvised and technologically simple, but there was a great amount of response and over time we had a big impact. I think our radio show played an important role for the gay community in the city.

- My greatest wish for the future is that inclusion continues and that even the conservative and religious forces realize that we are living in the 2020s and that writings from hundreds of years ago are no longer fully relevant. I think that’s where the greatest resistance lies, there and within the far right. I believe that enlightenment is the best medicine against all forms of prejudice. And that's what we're working for in all our efforts.