David Polfeldt
vd Massive Entertainment

Malmö har ingredienserna, nu måste kakan bakas

– Vi gör spel för en internationell marknad, för killar och tjejer i alla olika åldrar. Det är enormt viktigt att våra anställda representerar den publik vi vill nå ut till och därför har vi byggt ett team med över 50 nationaliteter. Det gör att vi ofta hittar en bra tonträff i våra produkter. För oss finns det en direkt koppling mellan affärsstrategi, mångfald och framgång.

– Idén att vi alla är så olika är primitiv, den borde ha försvunnit för länge sen. Min erfarenhet är tvärtom att människor världen över är lika och att vi egentligen har lätt för att förstå varandra. Vi har samma mål, önskningar och behov. Själv har jag slutat tänka på ursprung, religion eller bakgrund, det är oväsentligt.

– Vi har haft idén om mångfaldens värde formulerad tydligare än många andra och vi har jobbat utifrån den idén länge. En internationell marknad kräver ett internationellt team. Vi vill jobba med världens bästa människor och det vore vansinne att tro att de bara finns i Skåne eller Malmö. Världens bästa ljussättare eller modulerare kan förstås komma varifrån som helst. Genom att titta på kompetens istället för ursprung har vi lyckats höja kvaliteten och det har vi också blivit belönade för.

– Vår största utmaning är att fortsätta leverera produkter av hög kvalitet och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Och det är tufft. Det är som om MFF skulle vinna Champions League-bucklan varje år. Att vi kan behålla mångfalden och berika oss ännu mer där det behövs, till exempel genom att få in fler tjejer, är direkt kopplat till hur framgångsrika vi blir.

– Malmö har en massa fördelar som vi har dragit nytta av. Staden är bra på att ta hand om folk från hela världen, så är det oavsett vad tidningarna skriver. Det finns en internationell grundton i Malmö som gör att våra anställda känner sig hemma. Här finns storstadens utbud i form av opera, teater, fotboll och massa annat och samtidigt har Malmö den lilla stadens mysighet och du kan enkelt ta dig runt hela stan på cykel. Vi har det bästa av två världar.

– Vi har varit närvarande i diskussionen om Malmös mångfald och framtid och när vi själva skulle flytta kände vi att vi hellre finns i ett område som anses problematiskt och på det sättet gör oss själva till lösningen istället för att fjärma oss. Så vi valde Möllevången. Vi kan inte prata om mångfald utan att möta mångfalden på riktigt.

– Jag hoppas att Massives historia, en slags framgångsrik internationalism som lett till stora framgångar, också kan bli Malmös historia. Malmö har ju ett befolkningsunderlag som liknar personalstyrkan hos oss. Får man ihop det och får det att funka kan stan bli världsledande. Malmö har ingredienserna, nu måste kakan bakas.

Malmö has the ingredients, now it all has to come together

- We make games for an international market, for boys and girls of all ages. It is extremely important that our employees represent the audience we want to reach and that is why we have built a team with over 50 nationalities. This means that we often find a good tone in our products. For us, there is a direct link between business strategy, diversity, and success.

- The idea that we are all so different is primitive. It should have disappeared a long time ago. My experience is that people all over the world are similar and that it’s really easy to understand each other. We have the same goals, desires, and needs. Personally, I have stopped thinking about origin, religion, or background. It’s irrelevant.

- We have had the idea of ​​the value of diversity formulated more clearly than many others and we have worked on the basis of that idea for a long time. An international market requires an international team. We want to work with the world's best people and it would be insane to think that they only exist in Skåne or Malmö. The world's best lighting effects specialists or sound effect experts can of course come from anywhere. By looking at competence instead of origin, we have succeeded in raising the quality and we have also been rewarded for that.

- Our biggest challenge is to continue to deliver high quality products and continue to be competitive. And it's tough. It’s as if MFF would win the Champions League every year. That we can maintain diversity and enrich ourselves even more where needed, for example by bringing in more women, is directly linked to how successful we become.

- Malmö has a lot of advantages that we have benefited from. The city is good at welcoming people from all over the world, no matter what’s written in newspapers. There is an international quality in the core of Malmö that makes our employees feel at home. Here, there are elements of a big city’s appeal in the form of opera, theater, football and lots of other things. And at the same time, Malmö has the cosiness of a small town. You can easily get around the whole city by bike. We have the best of both worlds.

- We have been present in the discussion about Malmö's diversity and future. When we had to move our office, we felt that we would rather be in an area that is considered “problematic”. That way we could be part of the solution instead of alienating ourselves. So we chose Möllevången. We cannot talk about diversity without really encountering diversity.

- I hope that Massive's history, a kind of successful internationalism that has led to great successes, can also become Malmö's history. Malmö has a population base that is similar to our workforce. If you make it work, the city can become a world leader. Malmö has the ingredients, now it all has to come together.