Erica Li Lundqvist
lektor Malmö universitet

Hat och intolerans bekämpas med bildning

– Hat och intolerans uppstår ur okunskap och jag tror på bildning för att kunna bekämpa det. En utmaning är att det är så lätt att sprida antisemitism, afrofobi, antiziganism, islamofobi och homofobi över nätet. Det är lättare att vara fördomsfull när man inte direkt behöver stå till svars för det. Det sprids snabbt, får fäste och är svårt att bemöta direkt. Det är en del av den globaliserade världen. Det gäller att hitta verktyg för att kunna vara källkritisk och synliggöra allt från mobbning till hatuttryck och hatbrott.

– Kursen ”Hatets tidevarv” ger kunskap om kulturellt, religiöst, socialt och politiskt reproducerade aversioner mot afrikaner, judar, romer och muslimer. Och hur man ska få ett kritiskt förhållningssätt till det här. Det handlar ju om gamla föreställningar som ligger djupt rotade och vi har lagt tonvikt på hur de vuxit fram genom globaliseringen. De som går kursen vill ofta veta hur man kan synliggöra den här typen av uttryck när de uppstår och hur jag som medmänniska kan motverka det.

– Det är givande att få ge studenterna ett breddat perspektiv. De säger att kursen får dem att tänka annorlunda och vidgar deras vyer. Jag känner att jag i det lilla mikroperspektivet formar framtidens människor och hur de ska tänka kring det här.

– Jag är försiktigt optimistisk. Världen idag är så oerhört polariserad men det finns goda krafter som jobbar för en jämlik och rättvis värld, även om det är lång väg dit. Det är bara att hoppas att dessa eldsjälar orkar att kämpa på och stå emot det hat och de fördomar som finns.

Hatred and intolerance are fought with education

- Hatred and intolerance arise from ignorance and I believe in education to fight it. One challenge is that it is so easy to spread anti-Semitism, Afrophobia, anti-Gypsyism, Islamophobia, and homophobia online. It is easier to be prejudiced when you don’t have to be directly responsible for it. It spreads quickly, takes root, and is difficult to respond to immediately. It’s part of the globalized world. So it’s important to find tools to help properly evaluate an information source and expose everything from bullying to hate expressions and hate crimes.

- The course "The Age of Hate" (“Hatets tidevarv”) teaches about culturally, religiously, socially, and politically reproduced aversions to Africans, Jews, Roma, and Muslims. And it shows how to adopt a critical approach to it. These are old ideas that are deeply rooted and we emphasize how they have developed through globalization. Those who take the course often want to know how to point out these types of expressions when they arise and how they, as fellow human beings, can counteract it.

- It is rewarding to give students a broader perspective. They say that the course makes them think differently and broadens their views. I feel that in the small micro perspective, I help shape the people of the future and how they should think about these things.

- I'm cautiously optimistic. The world today is so incredibly polarized, but there are good people working for an equal and just world, even if there’s a long way to go. We have to hope that they’ll be able to fight on and resist the hatred and prejudices that exist.