Fadi Barakat
näringslivsutvecklare Malmö stad

Ihop med näringslivet lyckas vi med integrationen

– När jag föreläser försöker jag förmedla en känsla av hur det är att inte vara privilegierad. Att inte vara en del av det etablerade samhället. Många upplever sorg och gråter för att de inte tidigare förstått hur det faktiskt är att leva i ett utanförskap.

– Jag fick inga jobb. Trots två masterexamina, en i biomedicin och en i organisation och ledarskap. Jag gjorde till och med militärtjänst för att verka mer svensk. En rekryterare frågade mig om jag inte skulle byta namn, jag frågade om inte hen skulle byta attityd. Fram tills dess hade jag trott att det var mitt cv det var fel på, men nu förstod jag hur illa det var.

– Idag jobbar jag för Malmö Stad med näringslivsutveckling. I höstas avslutade vi ett projekt som heter Highway to Business. Vi gjorde det ihop med Tillväxt Malmö, Almi och Arbetsförmedlingen. Det handlade om att fånga upp nyanlända entreprenörer som kanske drivit företag i sina tidigare hemländer och stötta dem. Genom det skapade vi flera nya företag i Malmö. Några av dem går riktigt bra och har i sin tur kunnat anställa folk. Som Sushi Daily inne på Ica Maxi till exempel.

– Synsättet på allt som inte liknar oss är skevt. I Sverige kan en person som inte kan svenska kallas språksvag. Men personen kanske kan fem andra språk. Det är många fler än vad många av oss andra kan, så vem är språksvag?

– Även om vi tror att vi förstått vad mångfald är så har vi ändå inte det. Ta jämställdhet som är en stor fråga i Sverige. Nu får allt fler kvinnor topptjänster, men oftast heter de Kajsa, Anna, Lisa och Eva. Det är en homogen skara. Alla kvinnor måste få samma möjligheter annars är det inte jämställt.

– I en stad som Malmö når du aldrig miljömässig eller ekonomisk hållbarhet utan att även inkludera social hållbarhet. Jobben är avgörande för Sveriges välfärd. Utan näringslivet lyckas vi aldrig med integrationen, att få ett jobb är en dörröppnare till samhället. Vi måste våga ge människor chansen.

– Vi behöver många positiva krafter som verkar för utveckling. Det handlar inte bara om att vi ska vara snälla mot varandra utan att alla faktiskt tjänar på det. Studier visar att diversifierade företag och kommuner är mer kreativa och innovativa. Så med mångfald får vi bättre företag och ett bättre samhälle.

Together with the business community, we can succeed in being inclusive

- When I give a talk, I try to convey a feeling of what it is like not to be privileged, not being part of the established society. Many people experience sadness and cry because they have not previously understood what it is like to be excluded.

- I didn’t get a job. Despite two master's degrees, one in biomedicine and one in organization and leadership. I even served in the military to seem more Swedish. A recruiter asked me if I would change my name, I asked if he would change his attitude. Until then, I had thought that it was my CV that was wrong, but now I understood how bad it was.

- Today, I work for the City of Malmö with trade and industry development. This fall, we completed a project called Highway to Business. We did it together with Tillväxt Malmö, Almi and Arbetsförmedlingen. It was about recruiting entrepreneurs new to Sweden, who may have run companies in their former home countries and supporting them. Through the project, we created several new companies in Malmö. Some of them are doing really well and have in turn been able to hire people. One notable example is Sushi Daily, which is located inside an ICA Maxi.

- Our view of everything that isn’t like us is skewed. In Sweden, a person who doesn’t speak Swedish can be called weak in language. But that person may know five other languages. That’s many more than most of us can, so who is the one that’s weak in language?

- Even though we think we understand what diversity is, we still don’t have it. Take gender equality, which is a big issue in Sweden. Now, more and more women get top jobs, but most often their names are Kajsa, Anna, Lisa, and Eva. It is a homogeneous crowd. All women must be given the same opportunities, otherwise it’s not equal.

- In a city like Malmö, you’ll never achieve environmental or economic sustainability without also including social sustainability. Jobs are crucial for Sweden's welfare. Without business, we will never succeed with integration, getting a job opens doors in society. We must dare to give people the chance.

- We need many positive forces working for development. It's not just about us being kind to each other, but that everyone actually benefits. Studies show that diversified companies and municipalities are more creative and innovative. So with diversity, we get better companies and a better society.