Fredrik Sieradzki
ansvarig Informationscentret Judiska Församlingen Malmö

Malmö ska kunna bli en stad där judar vill bosätta sig

– Den judiska befolkningen i Malmö är välintegrerad, men det finns en stor okunskap om det judiska i det övriga samhället. Det beror dels på att vi är en relativt liten grupp, det finns inte så många judar i Sverige överhuvudtaget. Dels beror det på de erfarenheter vi har. Vi har varit en skötsam del av samhället och bidragit till det, men samtidigt flugit under radarn. Det finns en känsla, ibland kanske outtalad, av att man inte ska sticka ut hakan för långt; vi vet vad som kan hända.

– Judiska informationscentret har funnits i fem år. Både församlingsledningen och staden kände att vi behövde etablera en länk mellan församlingen och stadens myndigheter, politiker, press, skolor och civilsamhälle och se till att församlingen blev en mer aktiv och levande del av Malmö.

– Det finns så väldigt mycket fördomar om judar och antisemitiska strömningar att vi måste öppna upp oss och kommunicera. Så vi vill vara öppna och transparenta men vi måste också ta hänsyn till medlemmarnas säkerhet. Det är en balansgång, man måste kunna känna trygghet.

– Vi håller vi på att färdigställa ett utbildningscentrum i Malmö synagoga för att bättre ta hand om alla de tusentals skolelever som årligen besöker oss och motverka den okunskap och de fördomar som finns. Det ska vara en plats där vi på ett mer interaktivt sätt kan berätta om det judiska livet, traditioner, kultur, språk, Förintelsen, judisk historia och framför allt församlingens egen historia. Vi har många privatpersoner och unga, ofta skolelever, som har frågor som vi försöker besvara efter bästa förmåga.

– Jag hoppas att Malmö ska kunna bli en stad där judar vill bosätta sig och känna sig trygga. Idag är vi tyvärr inte där. Jag önskar att Sverige hade en strategi vad det gäller antisemitism. Ett långsiktigt tänkande, inte bara att man sätter in enstaka åtgärder.

– Församlingen har varit med om mycket, det har också gjort att vi fått ett stort engagemang. Många unga hjälper till ideellt och den föryngringen gläder mig.

– Vi har också startat Berättargruppen Förintelsens efterlevande som tar över efter Förintelsens Ögonvittnen. Vi måste ta vid där. Vi tycker att detta är viktigt. Man har försökt utrota oss, men det gick inte. Vi ska inte ge dem en postum seger.

Malmö can become a city where Jews want to settle

- The Jewish population in Malmö is well integrated into Swedish society, but there is a great deal of ignorance about the Jewish community in the rest of society. This is partly because we are a relatively small group, there are not that many Jews in Sweden at all. In part, it depends on the experiences we have. We have been a vital part of Swedish society and contributed to it, but at the same time flew under the radar. There is a feeling, sometimes perhaps unspoken, that one shouldn’t stick their chin too far out; we know what can happen.

- The Jewish Information Centre has existed for five years. Both the Synagogue leaders and the city felt that we needed to establish a link between the Synagogue and the city's authorities, politicians, press, schools and civil society and ensure that the Jewish community became a more active and vibrant part of Malmö.

- There are so many prejudices about Jews and anti-Semitic sentiments that we have to open up and communicate. So we want to be open and transparent, but we also have to take into account the safety of our members. It is a balancing act, you have to feel secure.

- We are in the process of completing an education centre at the Malmö Synagogue to better take care of all the thousands of school students who visit us annually to help counteract the ignorance and prejudices that exist. It should be a place where we can share in a more interactive way about Jewish life, traditions, culture, language, the Holocaust, Jewish history, and above all else the Synagogue's own history. We have many private individuals and young people, often schoolchildren, who have questions that we try to answer to the best of our ability.

- I hope that Malmö can become a city where Jews want to settle and feel safe. Today, we are unfortunately not there yet. I wish Sweden had a strategy regarding anti-Semitism, one that thinks long-term and not just introducing individual measures.

- The Synagogue has been through a lot, it has also made great commitment. Many young people help on a non-profit basis and that renewal makes me happy.

- We have also started the Narrator Group of Holocaust Survivors (Berättargruppen Förintelsens efterlevande), which takes over from the Eyewitnesses of the Holocaust (Förintelsens Ögonvittnen). We have to get there. We think this is important. Attempts have been made to exterminate us, but to no avail. We will not give them a posthumous victory.