Gudrun Lindström
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB

Jag får så mycket tillbaka

– Jag träffade en tjej på Friskis och Svettis och blev hennes kontaktperson, det är långt över 30 år sedan nu. Vi började göra aktiviteter tillsammans och tack vare henne kom jag med i FUB. Vi har många olika aktiviteter som gympa, dans, bingo, seniorklubb och söndagscafé.

– En utmaning är att få samhället att acceptera vår målgrupp och att se till att det finns möjligheter för dem att vara med i olika aktiviteter. Det kan vara svårt att hitta lokaler till oss. Det ska vara lättillgängligt och bra med plats för rullatorer, rullstolar och permobiler och så ska färdtjänst kunna hitta dit. Det är inte så lätt att komma in överallt när allt är byggt efter en viss norm. Det är många hinder man behöver komma över, men vi är på god väg. Samhället har ändrat sig mycket på de 30 år jag varit engagerad. Acceptansen har blivit större.

– Det är en sådan härlig grupp att jobba med, jag får så mycket tillbaka. Fritiden blir lite trevligare för den här målgruppen och de blir sedda, något som inte är så vanligt. Men jag är inte ensam, vi är flera som brinner för detta. Jag hade inte kunnat hjälpa om jag varit själv.

– Att jag fick Malmö Stads Eleonorapris var så stort att det inte är klokt. Jag är glad och hedrad och det känns som att jag lyckats med något. Det skrevs om det i tidningarna och många hörde av sig och ville vara med och hjälpa till. De visste inte att vår verksamhet fanns. Vi får prata mer och informera bättre så tror jag ännu fler vill hjälpa till.

– Man ska inte ha förutfattade meningar om folk. Alla ska få bli accepterade för det de är. Alla har något som är unikt. Vissa kanske döljer det, men det kommer fram till slut ändå. Jag har fått lära mig så mycket om livet och sättet att se på tillvaron. Det är de små sakerna som har betydelse. Att kunna glädjas åt vardagliga ting som att kunna ta en fika tillsammans med någon och prata lite och utbyta erfarenheter. En fin och kravlös vänskap. Jag har fått så många fina vänner som verkligen bryr sig.

I get so much back

- I met a girl at a Friskis and Svettis athletic club and became her volunteer coordinator. That was well over 30 years ago now. We started doing activities together and thanks to her I joined FUB. We have many different activities such as gym, dance, bingo, senior club, and Sunday café.

- A challenge is to get society to accept our target group and to ensure that there are opportunities for them to participate in various activities. It can be difficult to find premises for us. They have to be easily accessible and good with space for walkers, wheelchairs, and permobiles and then the transport service should be able to find it. It is not so easy to get in everywhere when everything is built according to a certain standard. There are many obstacles you need to overcome, but we are well on our way. Society has changed a lot in the 30 years I have been involved. Acceptance has increased.

- It is such a wonderful group to work with. I get so much back. Leisure time becomes more enjoyable for them and they’re also seen by others, something that’s not so common. But I am not alone, there are several of us who are passionate about this. I could not have helped if I had been alone.

- When I received the City of Malmö’s Eleonora Prize, it was so huge. It was crazy. I’m happy and honoured and it feels like I have succeeded in something. It was written about in the newspapers and lots of people heard about it and wanted to help. They didn’t know that our organisation existed. We need to talk more and inform better, because I think even more people want to help.

- You shouldn’t have preconceived notions about people. Everyone should be accepted for who they are. Everyone has something unique. Some may hide it, but it comes out in the end anyway. I have learned so much about life and the way I look at life. It's the little things that matter. To be able to enjoy everyday things like meeting someone for coffee to talk a little and exchange experiences. A nice and unpretentious friendship. I have made so many great friends who really care.