Gustavo Nazar
barnrättsstrateg Pedagogisk inspiration

Vi ska förändra världen

– Segregationen är förödande, den tär på barnen, på öppenheten och på människors framtidstro. Vi måste vända den trenden annars kommer barnen växa upp och se varandra som fiender. Och jag tror att det är möjligt att förändra världen. Den dagen jag inte tror det kommer jag inte våga se ett barn i ögonen. Som medborgare, förälder och tjänsteperson tänker jag inte vänta vid sidan och se vad som händer. Alla måste inse att vi har en roll att spela för de mänskliga rättigheterna.

– Varje gång vi pratar om mänskliga rättigheter sker det en förändring i människors medvetande. Och vi behöver begrepp och verktyg att formulera och tänka med. Vi måste lyssna på barnens perspektiv och deras erfarenheter för att kunna se hur det här öppna samhället ska se ut i framtiden. Barn ska veta att de är rättighetsbärare. Det är det som är skolans uppdrag och uppgift.

– Barnkonventionen har blivit lag i Sverige och i mina drömmar ska samhället också börja se barn och unga som människor och politiska subjekt. Idag tappar vi deras kunskap och erfarenheter. Den dagen vi mänskliggör barn kommer vi skapa ett ännu mer sammanhållet och långsiktigt hållbart samhälle.

– Skolan har ett uppdrag att fostra demokratiska medborgare och spelar en avgörande roll för hur samhället kommer utvecklas, stänga eller öppna sig. Skolan formulerar framtiden. Om det inte äger rum i en skola för alla så kommer det inte äga rum någon annanstans.

– Som mest givande är det när skolpersonal och elever ser sig själva som ett lag. Det är då vi kan skapa gemensam förståelse, gemensamma känslor, tankar och visioner. När vuxna och barn hittar gemensamma formuleringar om samhället då händer något enorm vackert i rummet. Då njuter jag.

– ”Ge rasismer rött kort” är ett projekt tillsammans med bland andra MFF, Malmö stad, MKB, TIF och tusentals elever och vuxna som har varit involverade på konferenser, i klassrum och på fotbollsplaner. När 200 barn från 30 olika skolor och delar av Malmö går ner på innerplan på Malmö stadion och visar upp korten med texten ”Ge rasismer rött kort” och jag ser deras kroppshållning och ögon, då ser jag också en bild av den öppna staden.

– Det börjar alltid i det lilla. Formuleringarna är redan klara, skrifterna finns, de globala målen finns. Filosoferna har tolkat världen åt oss, nu är det tid för oss att förändra den. Vi brukar kalla Malmö för kärlekens stad, men den kärleken och det hjärtat behöver också ges näring, uppmuntran och rätt villkor. Det är som i vilken relation som helst.

We’re going to change the world

- Segregation is devastating. It eats away at children, at openness, and at people's faith in the future. We have to reverse that trend, otherwise children will grow up to see each other as enemies. I think it's possible to change the world. The day I don’t think so, I wouldn’t be able to look a child in the eye. As a citizen, parent, and public official, I do not intend to wait on the sidelines and see what happens. Everyone must realize that we all have a role to play in human rights.

- Whenever we talk about human rights, there’s a change in people's consciousness. We need new terminology to formulate and tools to help us think with. We need to listen to the children's perspectives and their experiences in order to see what this open society should look like in the future. Children should know that they have rights. That’s the school's mission and task.

- The United Nations Convention on the Rights of the Child is now law in Sweden and I dream of a society that will begin to see children and young people as people and citizens. Today, we miss out on their knowledge and experience. On the day we humanize children, we will create an even more cohesive and long-term sustainable society.

- The school has a mission to educate democratic citizens and plays a crucial role in how society will develop, with people’s minds closed or open up. The school helps formulate the future. If it does not take place in a school for everyone, it will not take place elsewhere.

- It’s most rewarding when school staff and students see themselves as a team. That’s when we’ve created common understanding, common feelings, thoughts, and visions. When adults and children find common formulations about society, then something incredibly beautiful happens in the room. That’s when I feel delighted.

- "Show Racism The Red Card" is a project that with, among others, MFF, the City of Malmö, MKB, and TIF, brings together thousands of students and adults in conferences, in classrooms, and on football fields. When 200 children from 30 different schools and parts of Malmö go down to the inner floor of Malmö Stadium and hold up cards with the text "Show Racism The Red Card” on them and I see how they hold themselves and the look in their eyes, then I see a vision of the open city.

- It always starts small. The wording is already clear, scriptures and sacred texts are there, the global goals are there. Great thinkers and philosophers have interpreted the world for us, now is the time for us to change it. We usually call Malmö the city of love, but that love and that heart also needs to be given nourishment, encouragement, and the right conditions. It's like in any relationship.