Julie Chikane
Bowdown Dance Academy

Vi är mer än en vanlig dansskola

– Min syster Janet Chikane, Benjamin Anderberg och jag startade Bowdown Dance Academy 2010 och vi gjorde det för att fler skulle få chansen att pröva på dans. Att gå i en dansskola kan kosta 1500 kronor. Låt säga att du har fem barn, då funkar det inte för många. Både jag och min syster har själva upplevt att vi inte kunde göra vad vi ville på grund av brist på pengar. Så vi ville starta något inte bara för oss själva, utan för något som var större än oss själva.

– Vi ville få med oss ungdomarna från gatan och hjälpa dem att bli starka individer som kan göra skillnad i samhället. Direkt när vi startade fick vi mycket uppmärksamhet och märkte att det fanns ett behov och en efterfrågan. Idag har vi över 300 aktiva elever och 12 instruktörer som jobbar för oss. Alla 12 har en gång börjat hos oss som elever. Det gör oss otroligt stolta.

– Vi är inte någon vanlig dansskola, vi är mer än det. Vi är väldigt blandade och har en otrolig mix av åldrar och bakgrunder. Majoriteten är tjejer, det är det som är så mäktigt. Vi samarbetar med Helamalmö och i våra lokaler på Nydala har vi gaming room, ett bibliotek och ungdomarna kan komma hit och äta frukost. Det är mer som ett extra hem där alla kan känna sig välkomna. Vi kallar oss La Familia och det är det vi är: en liten familj som har hållit ihop i alla år.

– Vi har elever från två års ålder upp till 25 och från dem är det bara kärlek. Vi kan få så fina brev från dem och deras föräldrar. En del föräldrar berättar vad dansen betyder för deras barn, att de kanske är blyga och håller sig för sig själva men blommar ut när de får dansa. Det är det som är min drivkraft, att se ungdomarna växa, att få följa deras resa. Det motiverar mig varje dag. Och så kärleken till dansen så klart.

– Om jag får blicka framåt så önskar jag bara att vi kan fortsätta med det vi gör idag. Att vi kan behålla familjen som vi har byggt upp och göra den större och utveckla den. Jag vill fortsätta se våra barn växa upp och bli mäktiga ledare som sedan själva kan inspirera och göra bra saker.

We are more than just a dance school

- My sister Janet Chikane, Benjamin Anderberg, and I started Bowdown Dance Academy in 2010. We did it so that more people would have the chance to try dance. Going to a dance school can cost up to 1,500 Swedish krona. But let's say you have five children, then it doesn’t work for all of them. Both my sister and I have experienced not being able to pursue our passions due to lack of money. So we wanted to start something that wasn’t just for us, but for something bigger than ourselves.

- We wanted to bring young people in from the street and help them become stronger individuals, who can make a difference in society. Right when we started, we got a lot of attention and noticed that there was a need and a demand. Today, we have over 300 active students and 12 instructors working for us. All 12 started with us as students. It makes us incredibly proud.

- We are not just a dance school, we are more than that. We are very diverse and have an incredible mix of ages and backgrounds. The majority are girls and that's what's so powerful. We collaborate with Helamalmö and our location in Nydala has a gaming room, a library, and the students can even come here for breakfast. It's more like an extra home where everyone can feel welcome. We call ourselves La Familia and that's what we are: a small family that has held together all these years.

- We have students from the ages of 2 up to 25 and all of them just give us so much love. We can get such nice letters from them and their parents. Some parents tell us what dance means to their children, that they may be shy and keep to themselves but bloom when they are allowed to dance. That’s my driving force: to see young people grow and be able to follow their dreams. It motivates me every day. And the love of dance, of course.

- Looking ahead, I just want us to continue with what we’re doing now. That we can keep the family we have built and make it bigger and develop it. I want to continue to see our children grow up and become powerful leaders, who can then inspire others and do good things.