Karin Heri
ansvarig samhällsfrågor och hållbarhet Malmö FF

Fotboll är en arena för integration

– MFF i samhället är ett paraply där vi samlat alla klubbens initiativ som bidrar till att göra Malmö bättre. Det kan handla om grundskolefotboll mot rasism där sedan start över 10 000 barn och skolpersonal fått utbildning om sina och andras rättigheter, vi har Karriärakademin där vi matchar arbetssökande Malmöbor med våra företagspartners, fotbollsakademier där vi ger elever möjlighet att kombinera fotboll och utbildning och så samarbetar vi också med stadsmissionen kopplat till barn- och matfattigdom. Allt vi gör gör vi tillsammans med andra.

– Det finns i Malmö FF:s DNA att bidra till att lösa aktuella samhällsutmaningar. Vi har en möjlighet att nå ut eftersom Malmö FF förenar och berör. Fotboll är ett universellt språk. Det finns över hela världen och förenar verkligen. Fotboll är ju egentligen ett enda stort integrationsprojekt. Fotbollsspelaren bedöms inte efter något annat än vad den gör på planen.

– Jag har alltid varit nyfiken. Och frustrerad! I samhällsdebatten pratas det för mycket men görs för lite. Mitt fotbollsintresse var mycket begränsat när jag började på MFF, jag hade aldrig ens varit på en match. Det tror jag egentligen var bra för jag kom in med ett helt annat perspektiv. Men nu är min själ och mitt väsen himmelsblått. Jag kom hit för att använda MFF:s starka varumärke för att göra skillnad.

– Många är fruktansvärt stolta över vad vår förening gör. Det finns ett genuint, djuplodat intresse som gör att det här arbetet ses som självklart för många. Men MFF är en enormt stor förening och kraven på oss kan ibland vara omöjliga. Vi har också ansvar för vår egen verksamhet med ungdomar och elitfotboll, vår restaurang och eventverksamhet och våra närmare 100 heltidsanställda medarbetare. Utöver detta får cirka 600 personer varje år ett arbete i samband med match vilket är häftigt, vi blir ofta den första arbetsplatsen. Vi får mellan 800 och 1000 förfrågningar om samarbeten varje år. Det är en ynnest, men det ställer också krav på oss att vi måste vara tydliga med vad vi vill, vad vi mäktar med och hur vi kan göra störst nytta.

– Jag skulle önska att man kunde få bort alla krångliga regler som hindrar att man kan göra saker tillsammans. Pandemin gjorde att det förra året faktiskt gick att göra sånt som tidigare verkat omöjligt. Krisen var så nära inpå så det var som att man sa ”Vet ni vad? Vi bara kör”. Det blev plötsligt lättare att agera snabbt. Jag vet inte om det funkar långsiktigt, men på kort sikt gav det i alla fall utdelning.

Football is an arena for integration

- MFF in Society is an umbrella organisation under which we’ve gathered all of the club's initiatives that contribute to the Malmö community. It includes things like organising football games in primary school in an effort to fight racism (which has educated 10,000 children and school staff about their rights and rights of others), our Career Academy (Karriärakademin) through which we match Malmö residents looking for jobs with our business partners, Football Academies which gives local students the opportunity to combine football and education, and our collaboration with the Malmö City Mission to address children and food poverty. Everything we do, we do in cooperation with others.

- It’s Malmö FF's DNA to help address current societal challenges. We have an opportunity to reach out because Malmö FF unites and resonates with people. Football is a universal language. It exists all over the world and truly unites. Football is really one massive act of inclusion. The football player is not judged by anything other than what they do on the pitch.

- I've always been curious. And frustrated! In the public debate, there is too much talk but too little is done. My interest in football was very limited when I started at MFF, I had never even been to a game. I think that was really good because I came in with a completely different perspective. But now my soul and my being are the team’s sky blue colours. I came here to use MFF's strong brand to make a difference.

- Many are incredibly proud of what our association does. There is a genuine, deep-rooted interest that makes this work seem obvious. But MFF is a huge association and the demands on us can sometimes seem impossible. We are also responsible for our own operations with young people and elite football, our restaurant, and event operations, with our nearly 100 full-time employees. In addition, we employ about 600 people in connection with each game every year, which is great. We often become someone’s first workplace. We also receive between 800 and 1000 partnership requests every year. It’s an ideal situation, but it also requires us to be clear about what we want, what we can do and how we can do the most good.

- I’d love to get rid of all the complicated red tape that can prevent us from collaborating with other organisations. Last year, the pandemic actually made it possible to do things that had previously seemed impossible. The crisis was so close that it was as if people said, “You know what? Let’s just do it”. It suddenly became much easier to act quickly. I don’t know if that will still work in the long term, but in any case it paid off for the short term.