Katrin Stjernfeldt Jammeh
kommunstyrelseordförande

Jag vill att man ska uppleva Malmö som en modig stad

– Vi är en ung befolkning som växer snabbt, 40 procent är under 29 år. Vi är också en av världens mest globala städer med över 180 nationaliteter och har en befolkning som behärskar världens språk och har kontaktnät över hela världen. Det är en styrka. Men vi är också en snabbt växande stad på en liten yta och vi behöver jobba med tryggheten, med jämlikheten och säkerställa att alla får ta del av allt det positiva Malmö har att erbjuda. Att man aldrig behöver ducka för vem man är. Det är också frågor som många Malmöbor är engagerade i och sätter värde på.

– Här finns klyftor men staden är också välintegrerad. I andra städer är det större geografiska avstånd. Vi är nästan 350 000 Malmöbor som rör oss på en ganska liten yta. Så även om vi är segregerade på kvartersnivå så möts vi också.

– I många år har vi jobbat med stadsplanering för att bryta barriärer som ett sätt att försöka bryta segregation. Det finns ett engagemang i och en stolthet över det här i Malmö. Att bygga en öppen och inkluderande stad kräver Malmöbornas engagemang, och den kraften måste vi ta vara på.

– Jag blev politiskt engagerad när jag pluggade på universitet. Frågan som fick mig att bli aktiv var social snedrekrytering. Vi elever såg alla likadana ut. Jag undrade var alla andra var och vad vi tappar när vi är så homogena. Det blev uppenbart att vi har strukturer som håller tillbaka människor.

– Det finns starka krafter, både nationellt och internationellt, som jobbar mot den öppenhet som Malmö står för. De letar efter sådant som talar emot Malmö och använder det för sina egna syften. Jag tror att jag är den kommunstyrelseordförande i landet som oftast ombeds tolka bilden av staden, men jag är inte aktiv för att förändra bilden av Malmö, utan för att förändra verkligheten.

– Jag vill att man ska uppleva Malmö som en modig stad där man kan göra skillnad och vara precis som man är. Det är en viktig del i Malmös identitet. Jag blir glad när någon berättar att de flyttat till Malmö för att de kan vara sig själva här.

I want you to see Malmö as a brave city

- We are a young population that is growing fast. 40 percent of the residents are under 29 years old. We are also one of the world's most international cities. We have over 180 nationalities and a population fluent in the world’s languages with connections all over the globe. It's a strength. But we are also a fast-growing city in a small area and we need to work to promote safety, to foster equality, and to ensure that everyone gets to take part in all the positive things Malmö has to offer. No one should ever have to hide who they are. These are also issues that many Malmö residents are involved in and care about.

- There are gaps here, but Malmö is also well integrated. In other cities, the geography is greater and more spread out. We are almost 350,000 residents who move in a fairly small area. So even if we are segregated at the neighbourhood level, we still meet and interact.

- For many years, we have worked with urban planning to break down barriers as a way of trying to break segregation. It’s something that people in Malmö are committed to and take pride in. Building an open and inclusive city requires the commitment of the people of Malmö, and we must take advantage of that power.

- I became politically involved when I was at university. The issue that got me active was social bias. We students all looked the same. I wondered where everyone else was and what we lose when we are so homogeneous. It became clear that we have societal structures that hold people back.

- There are strong forces, both nationally and internationally, fighting the openness that Malmö stands for. They look for things that reflect negatively on Malmö and use them for their own purposes. I think I am the chairperson of a municipal board in this country who is most often asked to interpret the image of their city. But I am not trying to change how people see Malmö, I’m trying to change the reality.

- I want you to experience Malmö as a brave city where you can make a difference and be just the way you are. It is an important part of Malmö's identity. I get happy when someone tells me that they have moved to Malmö because they can be themselves here.