Kristin Kringstad
ridskolechef Malmö Civila Ryttarförening

Vår ridskola är för alla

– Till vår ridskola kommer medlemmar från hela Malmö. En stor andel kommer från vårt närområde, Rosengård, men vi har barn från hela stan. Barnen får kompisar med olika bakgrund och en bonus är ju att föräldrarna från alla olika delar av Malmö också träffas. Det blir ett naturligt sätt att mötas.

– Det är väldigt viktigt att vi är en ridskola för alla. Det handlar om allas lika värde och att alla ska få en chans. Det är något som vi alla i föreningen har tagit till oss. Alla ska få vara som de är och vi vill försöka hjälpa till.

– Jag började som ridskolechef runt millennieskiftet och det var också då vi började arbeta mer aktivt med sociala frågor. Vi öppnade upp för drop-in och provridning och startade samarbeten med bland andra Ögårdsskolan och Lilla skolan på Möllevången för barn med speciella behov. Barnen och ungdomarna kom till oss, upp till 120 besökare per vecka, för att sköta om hästarna eller delta i olika aktiviteter. Vårt motto var att ridskolan skulle vara för alla, och det har den verkligen blivit.

– Det känns bra att fler kan få uppleva umgänget med hästar. Det är en unik upplevelse och ger så mycket glädje och lugn. Hästarna får folk att må bra, det ser vi tydligt. Tänk att kunna ge den glädjen till fler, det känns fantastiskt!

– Det finns utmaningar också så klart. Många barn är inte vana vid föreningsidrott och ibland kan det ta lite tid för dem att anpassa sig. Man kan inte göra som man vill i stallet utan måste följa ledarna, annars blir det farligt. På det sättet är det också en skola och man får lära sig att respektera de andra barnen och respektera hästarna.

– Vi har fått en hel del uppmärksamhet. 2019 vann vi Lövsta Future Challenges hållbarhetspris och själv utsågs jag i fjor till Årets Eldsjäl inom idrott av Malmö stad. När något av barnen säger att de gillar att vara hos oss eller hur de har upptäckt det fantastiska med hästar, då blir jag alldeles varm. Såna ögonblick är ovärderliga. Det är de som gör att man fortsätter.

Our riding school is for everyone

- People come to our riding school from all over Malmö. A large proportion come from our immediate area, Rosengård, but we have children from all over the city. They make friends from different backgrounds and, as a bonus, parents from all the different parts of Malmö also meet one another. It’s a natural way to meet and interact.

- It is very important that we are a riding school for everyone. It’s about everyone's equal value and giving everyone a chance. This is something that all of us that are part of the organisation have taken to heart. Everyone should be allowed to be as they are and we want to try to help.

- I started as the Managing Director for the riding school around the year 2000 and that was also when we started working more actively with social issues. We opened up for drop-in and first-time riders and started collaborations with, among others, the schools Ögårdsskolan and Lilla skolan in Möllevången for children with special needs. The children and young adults started coming to us, up to 120 visitors per week, to take care of the horses or participate in various activities. Our motto was that the riding school should be for everyone, and that is what it has really become.

- It feels good that more people can be in the presence of horses. It’s a unique experience and gives them so much joy and peace. We clearly see that horses can improve someone's mood. Imagine being able to give that joy to more people, it feels great!

- There are also challenges, of course. Many children are not used to being part of sport associations and sometimes it can take some time for them to adapt. You can’t do as you want in the stable. You have to obey the instructors, otherwise it can be dangerous. In that way, it is also like school and students learn to respect each other and to respect the horses.

- We have received a lot of attention. In 2019, we won the Lövsta Future Challenge award for Sustainability and last year I myself was named “Enthusiast of the Year” (“Årets Eldsjäl”) in sports by the City of Malmö. When any of the children says that they like being with us or how they have discovered how fantastic horses are, then I feel warm all over. Such moments are priceless. They’re the ones that keep you going.