Madeleine Timmerby
verksamhetsutvecklare Boost by FC Rosengård

Unga människor går härifrån som starkare individer

– Vårt huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar för alla att ta sig in på arbetsmarknaden. Det mest inspirerande är när unga människor kliver ut genom vår dörr och känner att de har förändrat sina liv. När de själva har skapat en möjlighet och en framtid.

– För många handlar det om att först begripa värdet av att finnas i ett sammanhang. De förstår inte vinsterna med att betala skatt och vara en del av samhället. Istället känner de sig kontrollerade. Det är en utmaning att få dem att tänka annorlunda.

– Vi har ungefär 300 personer här samtidigt. De är mellan 18 och 29 och är antingen inskrivna på socialtjänsten eller på Arbetsförmedlingen. Vi vänder oss till människor som inte har några nätverk och som är socialt utsatta, den grupp som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden.

– Vi tar ett helhetsgrepp på allt ifrån arbete och studier till hälsa. Det är så klart jättesvårt att arbeta med en ung person som inte vet var han eller hon ska sova, då får vi börja där. Personen kanske lider av psykisk ohälsa eller har aldrig varit på en arbetsplats, då kanske det är där vi måste börja.

– Många som kommer till oss vet inte så mycket om vad Malmö har att erbjuda. De har hållit sig till sin stadsdel och tar inte del av stadens utbud. Vi försöker öppna upp och visa vad som finns i form av utbildningar, men även när det gäller kulturutbud, föreningar och annat. Vi hjälper dem att navigera i ett system som är helt okänt.

– Reaktionerna vi möter är väldigt blandade. En del känner direkt misstro, undrar vad de har hos oss att göra och varför de inte bara kan få pengar och sköta sig själva. Andra inser direkt värdet och uttrycker en lättnad över att någon äntligen lyssnar och ger stöd.

– Jag tror att arbete är en nyckel till integration. När du får ett arbete bidrar du och får ett sammanhang, du blir en del av samhället och får svenska vänner.

– Det är jätteroligt att träffa dem på sina arbetsplatser, när de utstrålar den där stoltheten över att ha lyckats. Då känner jag mig också stolt och vet att vi gör rätt saker och att det vi gör faktiskt är på riktigt. Att det förändrar människors liv och att de går härifrån som starkare individer.

Young people leave here as stronger individuals

- Our main goal is to create opportunities for everyone to be able to enter the labour market. It’s inspiring when a young person steps out our door and feels that they have transformed their lives — when they themselves have created an opportunity and a future.

- For many, it is about first understanding the value of being in a community. They don’t understand the benefits of paying taxes and being a part of society. Instead, they feel controlled. It can be a challenge to get them to think differently.

- We have about 300 people here at the same time. They are between 18 and 29 and are either registered with the social services or the Swedish Public Employment Service. We turn to people who have no networks and who are socially vulnerable, the group that is furthest from the labour market.

- We take a holistic approach to everything from work and studies to health. It is of course very difficult to work with a young person who does not know where he or she should sleep, then we have to start there. The person may be suffering from mental illness or never have had any experience in a workplace setting, then maybe that's where we need to start.

- Many who come to us don’t know much about what Malmö has to offer. They have stuck to their neighbourhood and don’t take part in all that the city has to offer. We try to open it up and show them what is available, not just in the form of education but also in terms of cultural offerings, associations, and more. We help them navigate a system that is completely unknown to them.

- The reactions we encounter are very mixed. Some people immediately feel distrustful, wondering why they have to deal with us instead of just getting money and taking care of themselves. Others immediately realize the value and express relief that someone is finally listening and providing support.

- I believe that work is a key to integration. When you get a job, you contribute and get a context, you become part of society and make Swedish friends.

- It's great fun to meet them at their workplaces, when they radiate that pride of having succeeded. At those moments, I also feel proud and know that we’re doing actual good work that’s real. It changes people's lives and that they leave here as stronger individuals.