Magnus Ekwall
enhetschef Malmö Kulturskola

När något tänds i barnens ögon trivs jag som bäst

– Tvåornas kör föddes efter att vi hade tittat på Kulturskolans verksamhet och insett att vi behövde bli mer tillgängliga i hela staden. Vi behövde nå ut bättre till alla och på ett likvärdigt sätt. Jag jobbade som musiklärare och kläckte idén att låta barn från alla stadsdelar öva in samma repertoar och sedan sätta samman körerna och genomföra en stor konsert. Det har varit tio fantastiska år med många fina möten. Idag finns Tvåornas kör i 20 städer runt om i Sverige.

– Det är så häftigt att se 300 barn på scenen på Malmö Live med 1000 personer i publiken. Alla barnen har övat in samma låtar och är lika nervösa. De har likadana tröjor på sig och i det ögonblicket är alla lika, oavsett bakgrund eller var man kommer från. Villkoren och kraven är desamma: att de alla ska göra sitt bästa. Sedan börjar de sjunga och nervositeten släpper, leendena kommer fram. Att mingla runt i foajén efter konserten är faktiskt lite magiskt. Stoltheten hos föräldrarna och glädjen hos barnen. De har gjort något tillsammans och föräldrarna har fått se sina barn, men de har också fått se Malmö.

– För mig handlar kulturell allemansrätt om att bidra till att alla barn i Malmö får likvärdiga möjligheter att ta del av kulturen. Vi måste sprida kunskap och kännedom om kulturen så att de förstår sina rättigheter och kan ta tillvara på dem. Om man vill gå på Malmö kulturskola så ska man göra det. Eller så låter man bli. Men man ska känna till och veta att möjligheten finns.

– Det handlar om att bygga ett samhälle där alla har likvärdiga möjligheter. Det ska inte spela någon roll var man bor eller vilka föräldrar man har. Jag tror att kulturen kan spela en jätteviktig roll genom att erbjuda andningshål, andra sätt att uttrycka sig. Alla ska ha samma rätt till de alternativa språk som exempelvis teater eller musik utgör. Och det är vår uppgift att ge förutsättningarna för detta.

– Det lilla till synes enkla mötet är ofta väldigt givande. När man ser att något tänds i barnens ögon och de berättar att de redan längtar till nästa gång. Eller när vi åker på läger. Visst är det viktigt att vi spelar, men det är minst lika viktigt att vi umgås och äter chips tillsammans på kvällen. När jag ser att vi gör skillnad, det är då jag mår som bäst på jobbet.

When the children's eyes light up, I am happiest

- The second grade choir “Tvåornas kör” came about after we’d looked at the activities offered by Malmö’s Culture School (Malmö Kulturskolan) and realized that we needed to be more accessible throughout the city. We needed to reach out better to everyone and in an equal way. I was working as a music teacher and came up with the idea of ​​getting children from all parts of the city to learn and practice the same musical repertoire and then put the choirs together to perform a big concert. It has been ten fantastic years with a lot of great events. Today, “Tvåornas kör” is located in 20 cities around Sweden.

- It's so cool to see 300 children on stage at Malmö Live with 1000 people in the audience. All the children have rehearsed the same songs and are equally nervous. They wear the same shirts and at that moment everyone is the same, regardless of background or where you come from. The conditions and requirements are the same: they all want to do their best. Then they start singing, the nervousness drops away and the smiles come out. Mingling around in the foyer after the concert is actually a bit magical, with the pride of the parents and the joy of the children. They have done something together and the parents have seen their children, but they have also seen Malmö.

- For me, public access to arts and culture is about ensuring that all children in Malmö have an equal opportunity to take part in it. We must spread knowledge and awareness of culture so that they understand their rights and can take advantage of them. If you want to go to Malmö’s Culture School, you should be able to go. Or not go, if you don’t want to. But you have to know that the opportunity exists.

- It’s about building a society where everyone has equal opportunities. It should not matter where you live or what parents you have. I believe that culture can play a very important role in offering people room to breathe and express themselves. Everyone should have the same right to the alternative forms of expression ​that are constituted in, for example, theatre or music. And it is our job to provide the conditions for that.

- The small, seemingly simple meeting is often very rewarding. When you see the children's eyes light up and they tell you that they already can’t wait for the next time. Or when we go to camp. Sure, it's important that we practice and perform, but it's just as important that we hang out and eat chips together in the evening. When I see that we make a difference, that's when I feel the best about the work.