Mirjam Katzin
samordnare mot antisemitism i skolan Malmö stad

Vi får inte ställa förtryckta grupper mot varandra

– Antisemitism är ett mångbottnat problem och det finns inga enkla svar eller snabba lösningar. Det finns också en brist på forskning och systematiserad kunskap om hur man arbetar med den här frågan i skolan. Därför behövde jag börja det här arbetet med att själv söka kunskap för att förstå problemet och hur man bäst ska jobba med det.

– Antisemitism är ett komplext problem som i grund och botten handlar om rasism. Det är de rasistiska strukturerna i samhället som vi måste arbeta med. Som jag ser på rasism så handlar det om att dela upp människor i ”vi” och ”dem” och att det finns en hierarki däremellan. En annan tendens i ett rasistiskt samhälle är att förtryckta grupper ställs mot varandra.

– Frågan om Israel och Palestina är viktig för att förstå vissa aspekter av antisemitismen i Malmö. Man kanske tror att konflikten utspelar sig långt härifrån, men i själva verket är den väldigt levande i vår stad. Många här har upplevt den i form av förtryck, våld och statslöshet. För många förkroppsligar antingen Israel eller Palestina en längtan efter trygghet och frihet från förtryck. Därför är det en fråga för hela vår stad. Skolan har här ett uppdrag att ge barnen verktyg att sortera mellan sina känslor, fördomar och fakta så att sammanblandningen mellan staten Israel och judar upphör. Många i vår stad lever med smärtsamma upplevelser av olika slag och vi måste kunna erkänna och tala om det lidandet.

– Vissa krafter försöker använda antisemitismen i en rasistisk berättelse där det framstår som att antisemitismen bara är importerad. Men det är för enkelt och tar inte hänsyn till att antisemitismen historiskt alltid har funnits i Sverige och tagit sig olika uttryck. Ett sådant uttryck är att judar har varit tvungna att assimileras, det vill säga att vi i hög grad har behövt överge vår egen kultur och identitet och anpassa oss till den svenska kulturen för att kunna leva här.

– I grunden handlar allt arbete mot rasism om ett förmänskligande, att vi kan se varandra och mötas. Det är helt centralt. Jag brukar inte använda mig av begreppet antisemit för då tror man att det finns de som är onda – antisemiterna, och de som är goda – de som inte är antisemiter. Det gäller att se strukturen i rasismen och människan i den andre. Därför vill jag förmänskliga den här frågan och det som sker, inte sätta fler etiketter på människor. Antisemitismen är inte en sjukdom som ska botas utan ett grundläggande problem i samhället som man kan förändra genom att göra samhället öppet, inkluderande och jämlikt.

We must not put oppressed groups against each other

- Anti-Semitism is a multifaceted problem and there are no easy answers or quick solutions. There is also a lack of research and systematized knowledge about how to combat the issue in schools. Therefore, I needed to start by seeking to understand the problem and how best to deal with it.

- Anti-Semitism is a complex problem that is basically about racism. It is the racist structures in society that we must address. As I see it, racism is about dividing people into "we" and "them" with a hierarchy between the groups. Another tendency in a racist society is that oppressed groups are pitted against each other.

- The issue of Israel and Palestine is important for understanding certain aspects of anti-Semitism in Malmö. One might think that the conflict takes place far from here, but in fact it is very much alive in our city. Many here have experienced it in the form of oppression, violence and statelessness. For many, either Israel or Palestine embody a longing for security and freedom from oppression. That is why it is an issue for our whole city. The schools here have a mission to give children the tools to sort between their feelings, prejudices, and facts, so they can cease confusion between the state of Israel and Jews. Many in our city live with various kinds of painful experiences and we must be able to acknowledge and talk about that suffering.

- Some forces try to use anti-Semitism in a racist narrative, where they make it seem that anti-Semitism comes from outside Sweden. But it is too simple and does not take into account that anti-Semitism has historically always existed in Sweden and expressed in different ways. One such way is that Jews had to assimilate; that is to say that we have, to a large extent, had to abandon our own culture and identity and adapt to Swedish culture in order to live here.

- Basically, all work against racism is about humanization. It is absolutely essential that we see and meet each other. I do not usually use the term anti-Semitic because then one thinks that there are those who are evil (the anti-Semites) and those who are good (those who are not anti-Semites). It is important to see the structure of racism and the human being in the other. Therefore, I try to humanize the issue and what is happening, not put more labels on people. Anti-Semitism is not a disease to be cured, but a fundamental problem in society that can be changed by making society open, inclusive, and equal.