Mustafa Dikeç
författare och professor Urbana studier, Malmö universitet

Upploppen uppstår inte ur intet

– Bakgrunden till att jag skrev boken Urban Rage var den serie av upplopp och demonstrationer som har skett i bland annat Sverige, USA, Frankrike, Turkiet och många andra länder under senare år. Mitt intresse startade nog med upploppen i Husby 2013 och i min forskning har jag försökt förklara och förstå motiven och orsakerna.

– Alla upplopp kan inte förklaras på samma sätt, men jag tror att det i grunden finns några gemensamma nämnare: ojämlikhet, polarisering, exkludering, diskriminering och även polisvåld.

– Upploppen är uttryck för svårigheter och orättvisor som har blivit rutinmässiga. Människor går ju inte ut på gatan och protesterar mot något som händer en eller två gånger, men när det händer upprepade gånger når det till sist en punkt när missnöjet exploderar. Ta de senaste Black Lives Matter-protesterna i USA. De utlöstes av att George Floyd blev dödad av polisen, men det var ju långt ifrån första gången som en svart man dödades av polisen i USA.

– I grunden handlar det om ett misslyckande för det demokratiska samhället. Problemen är djupt rotade och det finns inga enkla lösningar. En del av problemet handlar om ekonomisk ojämlikhet och det tror jag är något som politikerna behöver göra någonting åt. Ett annat problem är att människor i en del stigmatiserade områden inte upplever att de blir lyssnade på. Politikerna försöker göra saker för dem men inte med dem, vilket ofta bara förstärker känslan av exkludering.

– Medvetenhet, det är vad vi som forskare försöker uppnå. När ett upplopp sker reagerar folk vanligen med avsky och oförståelse. Vad är meningen med våldet och förstörelsen? Men upploppen uppstår ju inte ur intet, det måste finnas en förklaring och en orsak till att de sker och det är den vi forskare försöker hitta.

– Upplopp är ett återkommande fenomen. Det kommer hända igen och igen om problemen och orsakerna inte hanteras. Jag tror att det behövs både ekonomiska och politiska åtgärder. Om den ekonomiska ojämlikheten inte åtgärdas kommer de politiska lösningarna inte vara tillräckliga.

Riots do not arise out of nothing

- The circumstances behind writing my book Urban Rage were the series of riots and demonstrations that have taken place in Sweden, USA, France, Turkey and many other countries in recent years. My interest probably started with the riots in Husby in 2013, and in my research I have tried to explain and understand their motives and reasons.

- Not all riots can be explained in the same way, but I think there are some basic common denominators: inequality, polarization, exclusion, discrimination, and even police violence.

- Riots are usually an expression of difficulties and injustices that have become routine. People do not go out on the street and protest against something that happens once or twice. But when it happens repeatedly, it finally reaches a point when dissatisfaction explodes. Take the latest Black Lives Matter protests in the United States. They were triggered by George Floyd being killed by the police, but it was far from the first time that a black man was killed by the police in the United States.

- Basically, it is a failure of a democratic society. The problems are deeply rooted and there are no easy solutions. Part of the problem is economic inequality, and I think that is something that politicians need to do something about. Another problem is that people in some stigmatized areas do not feel that they are being listened to. Politicians try to do things for them but not with them, which often only reinforces the feeling of exclusion.

- Awareness, that is what we as researchers try to achieve. When a riot occurs, people usually react with disgust and don’t understand. What is the meaning of violence and destruction? But riots do not arise out of nothing, there must be an explanation and a reason why they happen and that is what we researchers are trying to find.

- Riots are a recurring phenomenon. They will happen again and again if the problems and underlying causes are not addressed. I believe that both economic and political measures are needed. If economic inequality is not addressed, political solutions will not be sufficient.

Öppna Malmö - podden, Mustafa Dikec - Upploppen uppstår inte ur intet