Peder Hansson
Vattenverkstaden

Om barnen inte kan komma till havet får vi ta havet till dem

– Grundtanken med Vattenverkstaden är att använda lustfyllda och kreativa metoder för att öka förståelsen för naturen och havet bland barn och skolungdomar. I vårt arbete märkte vi att barn och ungdomar med funktionsvariation inte har samma tillgång till de här miljöerna. Så vi skapade ett projekt vi kallade Blå lådan, för att ta fram metoder och verktyg och samspela med skolorna och den dagliga verksamheten. Vi fick pengar från Allmänna arvsfonden och jobbade med detta i tre år – och det blev fantastiskt!

– Om de inte kan komma till havet får vi ta havet till dem. Det var så vi resonerade och skapade vår ambulerande vagn. Vi söker upp människor som av olika skäl inte kommer i kontakt med havet eller naturen och vi har utvecklat olika verktyg, material och metoder som passar alla olika behov och förutsättningar. Det handlar om delaktighet, att alla ska få vara med och skapa tillsammans. Det spelar ingen roll vem man är eller hur man ser ut.

– Inledningsvis finns det ofta en rädsla från deltagarna. Att till exempel gå ut i havet som är fullt med tång kan vara läskigt. Men rädslan kommer ju alltid från okunskap och genom att prata, visa och testa kan rädslorna övervinnas. Människor som har funktionsvariation kan ibland vara svåra att nå, men det finns en sån otrolig livsglädje och man får så mycket tillbaka.

– Mest givande är arbetet när jag ser en person som vi har jobbat med länge plötsligt öppna upp och uttrycka sig känslomässigt. Vi hade en pojke med autism som deltagare en gång och vi fick i princip ingen reaktion alls, men personalen berättade att när de kom tillbaka till boendet satt han en hel dag och tittade på naturen genom sitt fönster. Då kände jag att jag hade öppnat en ny värld för honom.

– Det finns både politiska fördomar och lite feghet som hindrar satsningar på detta med att inkludera alla. Malmö stad har öppnat upp mer för att inkludera fler och det känns bra och jag tror att vi kan vara en liten del i det arbetet. Det är viktigt för mångfaldens Malmö. Men det finns mycket kvar att göra.

If the children cannot come to the sea, we must take the sea to them

- The basic idea of the Water Workshop (Vattenverkstaden) is to use fun-filled and creative methods to increase kids and schoolchildren to appreciate nature and the sea. In our work, we noticed that children and young people with disabilities don’t have the same access to those environments. So we created a project we called the Blue Box (Blå Lådan), to develop methods and tools for us to interact with them through schools and daily activities. We received funding from the Swedish Inheritance Fund (Allmänna arvsfonden) and worked on it for three years. And it turned out fantastic!

- If they cannot get to the sea, we must take the sea to them. That's how we reasoned and why we created our own medical transport. We’re working with people who, for various reasons, don’t come into contact with the sea or nature and we have developed different tools, materials, and methods that suit all different needs and medical conditions. It is about participation, everyone should be allowed to participate and create together. It doesn't matter who you are or what you look like.

- Initially, the participants are often afraid. For example, going out in water full of seaweed can be scary. But the fear always comes from unfamiliarity and by talking, showing and testing, their fears can be overcome. People who have developmental disorders can sometimes be difficult to reach, but there is such an incredible joy of life and you get so much back.

- The most rewarding part of the work is when I see a person we have worked with for a long time suddenly open up and express themselves emotionally. We had a boy with autism as a participant once and we got basically no reaction at all, but the staff told us that when they came back home he sat for a whole day and looked at nature through his window. I felt that I had opened a new world for him.

- There are both political prejudices and a bit of cowardice that prevent investments like this that include everyone. The City of Malmö has opened up to include more and it feels good and I think we can be a small part of that work. It is important for Malmö's diversity. But there is still a lot to do.