Sara Fridh
landskapsarkitekt och programansvarig för Malmö stads lekplatser

Lek är ingen onyttig sysselsättning

– En bra lekplats uppmuntrar till fantasi, kreativitet och nyfikenhet. Det är en plats som inspirerar barnen att sätta sina egna ramar och skapa egna lekar och egna världar. Det är vår målsättning att skapa den typen av utrymmen i staden.

– Vi ser lekplatserna som viktiga platser för barnen i staden. Lek är ingen onyttig sysselsättning, den är viktig och gör att vi kan växa som människor. Staden är ju till för alla, även för barnen, så lekplatserna är viktiga även ur ett demokratiperspektiv. De ska vara mötesplatser som är gratis och dit alla är välkomna. Och de ska finnas i hela staden, i alla stadsdelar.

– Temalekplatserna har blivit lite av en symbol för Malmö, vilket är jättehäftigt. Malmö var tidigt ute med detta och har fortsatt hålla fanan högt. Temalekplatserna blir ofta besöksmål, det kommer folk till dem från många olika stadsdelar i Malmö, men även från resten av Skåne och Sverige. För ett tag sedan fick jag ett jättefint mejl från en morfar som berättade att han och hans barnbarn varje helg väljer ut en ny temalekplats att besöka och umgås på. Jag hörde till och med om en tysk familj som lade upp hela sin semester kring våra temalekplatser.

– Lekplatserna fungerar ofta väldigt bra som en mötesplats, på många sätt bättre än exempelvis ett torg. En lekplats samlar ofta människor i många olika åldrar och från olika delar av staden. Det blir en positiv samlingspunkt i stadsdelen eller området.

– Tillgängligheten är väldigt viktig och något vi hela tiden försöker bli bättre på. Ambitionen är att det ska finnas något för alla. Vi följer forskningen, håller oss uppdaterade och bollar ständigt med kollegor i andra städer.

– Mest givande är mitt arbete när jag ser att det blir så uppskattat. När man ser barnen hänga runt byggstaketet och fråga när det blir klart. Och så klart när man ser hur välbesökta lekplatserna är. Då känns det som att man har gjort något bra som betyder något och gör skillnad för människor.

– Tänk på din favoritplats när du var liten. Nästan alltid är svaret att den platsen var utomhus och utan inblandning från vuxna. Barn gillar att utforska och upptäcka på egen hand. En lekplats kan vara en sådan plats där vuxna kan ta ett steg tillbaka.

Play is not a useless activity

- A good playground encourages imagination, creativity, and curiosity. It is a place that inspires children to set their own structure and create their own games and worlds. Our goal is to create those kinds of spaces in the city.

- We see playgrounds as important places for children in the city. Play is not a useless activity, it is important and allows us to grow as human beings. The city is for everyone, even the children, so playgrounds are also important from a democracy perspective. They should be meeting places that are free and open, where everyone is welcome. And they should be throughout the whole city, in all areas.

- Playgrounds designed around a theme have become a bit of a symbol for Malmö, which is great. Malmö was one of the earliest cities to have them and has continued to be in the forefront of their development. The theme playgrounds often become places to visit. People come from not only the different parts of Malmö, but also from the rest of Skåne and Sweden. A while ago, I received a very nice email from a grandfather who told me that he and his grandchildren choose a new theme playground to visit every weekend and socialize with the other families. I even heard of a German family who spent their entire vacation going to our theme playgrounds.

- The playgrounds often work very well as meeting places. In many ways, they’re better than, for example, a town square. A playground often gathers people of many different ages and from different parts of the city. It can be a positive gathering point in the district or area.

- Accessibility is very important and something we are constantly trying to improve. The ambition is that there should be something for everyone. We follow the research, stay up to date, and constantly stay in touch with colleagues in other cities.

- The most rewarding part of my work is when I see that it is so appreciated. When you see the children hanging around the construction fence and asking when it will be ready — and, of course, when you see how well-attended the playgrounds are — then it feels like you have done something good that means something and makes a difference to people.

- Think of your favourite place when you were little. The answer is almost always a place that was outdoors and without interference from adults. Children like to explore and discover on their own. A playground can be such a place, where adults can take a step back.