Utredningar om metro i Malmö slutförs i vår

Under ett års tid har Öresundsmetrons anslutning i Malmö och vidare metrolinjer in Malmö studerats av de tekniska förvaltningarna. Uppdraget är nu inne i sluttampen och ska redovisas till kommunfullmäktige. Köpenhamn och Malmö har sedan många år utrett om att bygga Öresundsmetron under Öresund mellan städerna. Många aktörer i Öresundsregionen stödjer projektet.

I framtiden kan du åka Öresundsmetron från Malmö C, via Västra hamnen, innan den kör vidare under Öresund mot Köpenhamn där den dockar in i deras metrosystem. En resa på cirka 20 minuter.

Malmö undersöker även hur metron kan förlängas vidare in i Malmö efter Malmö C. Under ett års tid har fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret tillsammans med stadskontoret haft i uppdrag av kommunfullmäktige att titta på möjligheter för metro i Malmö.

Vi har jobbat i projektform över förvaltningsgränserna med uppdraget och det har fungerat väldigt väl och det visar vilken styrka det är att nyttja olika kompetenser, säger Gunnar Blomé, enhetschef på Omvärld och näringsliv på stadskontoret. Det ska bli spännande att se hur utredningarna tas emot framåt sommaren.

Uppdraget är indelat i olika delar som de olika förvaltningarna har ansvarat för. De kommer att sammanställas i en redovisning till kommunfullmäktige efter sommaren.

De olika uppdragen är:

  • kustlinjen i norra Västra hamnen, man tittar på olika varianter på utfyllnad och hur man kan ta hand om borrmassorna
  • analys av sträckningar och stationslägen i Västra hamnen till Malmö C
  • fördjupad analys av möjliga stationslägen vid Malmö C
  • utredning av olika tänkbara metroförlängningar vidare in i Malmö
  • ekonomi, finansiering och organisering.

Bakgrund

I budget 2020 gav kommunfullmäktige stadskontoret tillsammans med fastighets- och gatukontoret samt stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för ett nytt metrosystem i Malmö när Öresundsmetron etableras. Syftet är att leverera planeringsunderlag för ett förverkligande av metroutbyggnad i Malmö i olika etapper.

Öresundsmetron kan stå klar runt 2035, men då måste den först utredas på statlig nivå i Danmark och Sverige. Det är därför viktigt att öka kunskapen om Öresundsmetron hos nationella beslutsfattare och andra intressenter. Genom ett utvecklat kommunikationsarbete på nationell nivå uppmärksammar och förklarar vi vad Öresundsmetron är, vilka nyttor den har och hur den kan avlasta Öresundsbron.

sv
sv