Anna Jänkhe (M), regionråd och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Beslut om nya fasta förbindelser kan fattas oavsett den nationella planen

Region Skåne uttrycker i sitt yttrande stor besvikelse över Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan och att de infrastrukturinvesteringar som behövs i södra Sverige inte prioriteras högre. Det gäller satsningar på att upprusta järnvägarna i Skåne men också en lång rad andra åtgärder.

– Jag tror att efter valet måste alla partier i regionen sätta sig ner och diskutera gemensamt hur vi ska få mer infrastruktur till Skåne, men också hur vi ska få förslagen till nya fasta förbindelser över Öresund på plats, säger Anna Jänkhe (M), regionråd och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Hon tycker att Skåne är förfördelad när det gäller infrastrukturinvesteringar.

– Skåne är porten in till Sverige, en mycket stor andel av godstransporterna kommer denna väg, via de skånska hamnarna eller Öresundsbron. Infrastrukturen här är en nationell angelägenhet, därför är det förvånande att den inte väcker större engagemang på riksplanet.

Det är särskilt anmärkningsvärt att Skåne får så lite i den infrastrukturplan som nu behandlas, anser Anna Jänkhe, eftersom Region Skåne faktiskt erbjuder sig att gå in och medfinansiera olika projekt med över en miljard kronor.

– Det är första gången som Region Skåne gör det, och ändå har vi inte fått någon tydlig respons från regeringen och den nationella politiken.

När det gäller behovet av fler fasta Öresundsförbindelser vill Region Skåne påbörja byggandet av en HH-förbindelse så snart som möjligt, och även gå vidare med förslaget om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.

– Från Region Skånes sida tycker jag att vi är väldigt tydliga med vilka förbindelser vi behöver och varför, men det kommenteras över huvud taget inte i förslaget till ny nationell infrastrukturplan.

Planen kommenterar inte heller den ökade trafiken från Europa, effekterna av Fehmarn Bält men också att alltmer gods kommer via lastbil från Polen och östra Europa, tillägger Anna Jänkhe.

– Det förvånar mig att Sverige som är så export- och importberoende inte har mer utvecklade planer för hur de ökade transportflödena ska kunna hanteras.

Anna Jänkhe tycker inte att frågan om fler fasta förbindelser till Danmark ska hanteras som en skånsk fråga, då det egentligen är en nationell fråga där regeringen bör gå in och ta ansvar.

– Det är inte primärt Skåne som behöver fler förbindelser, det är hela nationen, betonar hon.

Trots att frågan inte berörs i Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan anser hon att regeringen kan ta upp den ”i särskild ordning”.

– Det anser jag, och det är en uppfattning som jag har lyft tidigare – och där ingen hittills sagt att det av formella skäl är omöjligt.

Om den svenska regeringen bara vill finns det goda möjligheter att driva på den danska sidan för att få till ett beslut.

– I det arbetet är vi i Region Skåne gärna behjälpliga och ställer upp på alla sätt som vi kan för att övertyga, säger Anna Jänkhe.

sv
sv