Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor.

Ministern för nordiska frågor: Vi ska främja mobilitet över gränserna

Coronapandemin har orsakat gnissel i relationen mellan Sverige och Danmark. Nu vill regeringen återinföra tillfälliga id-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg för att ”upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten” kopplat till kriget i Ukraina och den snabbt växande flyktingkrisen.

Id-kontrollerna påverkar restiderna för de cirka 15 000 svenskar och danskar som dagligen pendlar tvärs Öresund. Anna Hallberg (S), Sveriges minister för nordiska frågor, betonar vikten av att så snabbt som möjligt återskapa tilliten hos ländernas invånare för att gränsen framöver ska förbli öppen.

– Jag besökte själv Öresundsregionen i höstas och träffade min danske motpart Flemming Møller Mortensen liksom andra politiska företrädare på båda sidor om Öresund, och näringslivsföreträdare, berättar Anna Hallberg.

– Tillsammans diskuterade vi bland annat hur man kan stärka tillväxtarbetet i regionen och hur man ska säkra trafiken över Öresund. Det arbetet har fortsatt och jag kommer att göra ett återbesök i Öresundsregionen under våren.

Vill tillbaka till normalläget

Anna Hallberg anser att myndigheterna måste vara lyhörda för de problem som människor upplevt under pandemin:

– Vi har visserligen haft en tät dialog mellan nordiska ministrar, men det har varit mer dialog än koordinering. Krisen har visat att vi behöver ett starkare mer effektiv och formaliserad samverkan för gränssamarbetet. Sverige har sedan början av pandemin drivit på för det.

– Nu vill vi tillbaka till normalläget där alla nordbor känner att de fritt kan förflytta sig mellan våra länder för att arbeta, studera, investera, handla eller helt enkelt möta nära och kära, förklarar Anna Hallberg.

Främja mobilitet mellan länderna

Under 2021 lyckades Nordiska ministerrådets Gränshinderråd undanröja 12 gränshinder. Men enligt Anna Hallberg är myndigheternas roll inte bara att jobba med gränshinder utan även att vidta andra åtgärder för att främja mobilitet över gränserna.

– Det finns en stigande efterfrågan på arbetskraft i Öresundsregionen. Det finns också en icke obetydlig arbetslöshet. Matchning blir därför viktigt. Här har Greater Copenhagen med sina samarbetspartners på båda sidor sundet gjort ett viktigt jobb med att arrangera jobbmässor. Jag medverkade själv i deras första jobbmässa i Malmö i oktober, berättar Anna Hallberg.

Uppdatera Öresundsavtalet

Hon pekar också på behovet av infrastruktursatsningar och på möjligheten att uppdatera Öresundsavtalet för att skapa ökad flexibilitet för hemarbete.

– Det är givetvis viktigt för såväl arbetstagare som arbetsgivare att man kan ta sig till och från sin arbetsplats utan att det uppstår stora problem. Det påverkar såväl viljan att ta ett arbete i ett annat land som viljan att anställa någon som är bosatt i ett annat land.

När Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland står klar 2029 förväntas både gods- och persontrafiken mellan Skandinavien och Tyskland öka.

– Att Öresundsregionen knyts närmare norra Tyskland kommer sannolikt också att bidra till ett ökat intresse hos tyskt näringsliv för att närvara i Öresundsregionen. Det är givetvis viktigt att vi på svensk sida utvecklar infrastruktur för att möta behoven, säger Anna Hallberg.

Brister i kapaciteten för Öresundstrafik

Hon ser också arbetsmarknadsskäl för att förbättra kommunikationerna tvärs Öresund.

– En arbetsmarknads- och tillväxtregion uppdelad på två länder, med en broförbindelse, medför givetvis utmaningar, inte bara i pandemitider. Det är tydligt att mer kan och bör göras för att Öresundsregionen ska kunna nå sin fulla potential. Tyvärr finns det idag en del brister i fråga om vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för tågtrafiken, menar Anna Hallberg.

sv
sv