Lennart Andersson, regiondirektör för Trafikverkets region Syd.

Trafikverkets regiondirektör: ”Det krävs två avsändare för en ny fast förbindelse”

Uppdraget i den nationella infrastrukturplanen är att Trafikverket ska utreda det framtida behovet av kapacitet och redundans över Öresund. Det är en beställning som lämnar utrymme för tolkningar, konstaterar Lennart Andersson, regiondirektör för Trafikverkets region Syd.

Lennart Andersson menar att den tid som finns till förfogande styr hur djupt Trafikverket kan analysera de olika förslagen till nya fasta förbindelser. Den nationella infrastrukturplanen uppdateras vart fjärde år och utredningen måste vara klar våren 2024 för att den ska kunna övervägas i den kommande planöversynen. Därför kommer Trafikverket, utöver egna analyser, också att utgå från det material som redan finns framtaget och som de olika projekten kan presentera.

– När det gäller kapacitet och redundans kommer vi att titta på var det brister mest, vilket är på järnvägssidan. Men vi kommer också att titta på den potential som finns för sjötransporter till och från de stora hamnarna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad, säger han.

Tre olika tidsperspektiv

Lennart Andersson säger att utredningen kommer att omfatta tre tidsperspektiv – dels 2030, när Fehmarn Bält-tunneln har öppnat, dels ett kring 2040 och slutligen ett längre tidsperspektiv när Öresundsbron faktiskt inte längre räcker till.

– Vi ser att det finns olika nyttor, olika potential och olika begränsningar med de olika förslagen till ny förbindelse, säger han.

– Vi lyssnar på Malmö om att en Öresundsmetro kan ge väsentligt kortare pendlingstider och en gynnsam tillväxt i arbetsmarknaden. Vi kommer också väga in argumentet att den kan avlasta Öresundsbron och därmed skapa utrymme för mer godstågstrafik, tillägger han.

Kan ”föda” en växande efterfrågan

Trafikverkets uppfattning är att den kapacitet som Öresundsbron ger kommer räcka under lång tid framöver. Men Lennart Andersson håller med om att förutsättningarna plötsligt kan ändras och att en ny infrastruktur ibland kan ”föda” en växande efterfrågan.

– Valutaförändringar, konjunktursvängningar, löneskillnader och prisskillnader i boenden kan ha stor betydelse för hur människor vill resa, det har vi sett på Öresundsbron, säger han.

Både Sverige och Danmark måste vara för

En viktig aspekt är hur Danmark förhåller sig till de olika projekten.

– Oberoende av vilken förbindelse vi talar om så krävs att både den svenska och danska staten är för satsningen, eftersom det är så stora investeringar, säger Lennart Andersson.

Han framhåller att Köpenhamn gjort ett viktigt vägval genom att möjliggöra anslutningen av en Öresundsmetro från Malmö till stadens tunnelbanesystem.

– Det finns två avsändare för en Öresundsmetro, men hittills är det huvudsakligen lokala och regionala avsändare, säger han.

Förhåller sig till skrivna beslut

Finansieringen av projektet är en annan viktig fråga.

– Vi kommer självklart att titta på de olika kostnadsberäkningar som finns framtagna och försöka bedöma precisionen i dessa, säger Lennart Andersson.

Han återkommer till att Trafikverket måste förhålla sig till uppdraget och tolka vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som står till förfogande.

– Vi förhåller oss till skrivna regeringsbeslut. Självklart noterar vi när en minister uttalar sig, men citat i media är inga instruktioner som vi kan utgå ifrån. Däremot om det kommer tilläggsdirektiv eller någon annan form av regeringsbeslut, då rättar vi oss självklart efter det, förklarar Lennart Andersson.

sv
sv