Magnus Persson, infrastrukturstrateg i Malmö stad.

Startskottet för nästa transportinfrastrukturplan

Trafikverket har fått i uppgift av regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Det innebär startskottet för kommande nationell plan för transportinfrastrukturen. Magnus Persson, som är infrastrukturstrateg på Malmö stad, berättar om stadens process framåt.

Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas senast den 15 januari 2024 till Regeringskansliet, därefter har Malmö stad och andra aktörer möjlighet att komma med remissyttranden.

– Transportfrågorna är viktiga för oss i Malmö då vi har ett väldigt strategiskt läge för Sverige, Skandinavien och Europa. Så vi är väldigt angelägna att det här ska bli bra både för oss, regionen och Sverige. Därför förbereder vi just nu vårt underlag med förslag på de bästa åtgärderna framåt, säger Magnus Persson.

Infrastrukturen ska stärka jobb och tillväxt

I direktivet till Trafikverket återkommer Regeringen till tidigare skrivningar om utgångspunkter för infrastrukturpolitiken. De vill bland annat underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt och främja Sveriges konkurrenskraft.

Något som regeringen också nämner i uppdraget till Trafikverket är vikten av person- och godstransporter över nationsgränserna och att detta har stor betydelse för jobb och tillväxt i de nordiska länderna.

– Vi är en storstad med en stark region runt omkring oss och klimat-, arbetsmarknad- och näringslivsperspektiven är viktiga utgångspunkter för oss i infrastrukturarbetet. Sedan är vi ju ur ett nationellt och internationellt perspektiv även en nod för godset, så även det är en viktig aspekt som vi tar hänsyn till, säger infrastrukturstrategen Magnus Persson

Det behövs en mellanstatlig utredning om Öresundsmetron

Under hösten kommer Magnus och hans kollegor att jobba fram Malmö stads remissyttrande. Bland de investeringar som Malmö har lyft sedan tidigare återfinns bland annat:

  • Vikten av att säkerställa utbyggnaden av stambanan Lund-Hässleholm
  • Genomföra investeringarna i Öresundsbrons anslutningar
  • Utreda Malmö bangårds utveckling
  • Säkerställa anslutningarna till Malmö hamn för att stärka sammankopplingen mellan järnväg och sjöfart.

Slutligen säger Magnus Persson att Öresundsmetron skulle möjliggöra för fler gods- och fjärrtåg samtidigt som det skulle stärka den regionala arbetsmarknaden. Det är av central betydelse för både den regionala och nationella tillväxten. Dessutom pågår just nu en utredning i Köpenhamn om möjligheten att i framtiden kunna ansluta Öresundsmetron till Köpenhamns tunnelbanesystemet.

– Det är därmed jätteviktigt att regeringarna i Sverige och Danmark redan nu tillsätter en mellanstatlig utredning om en Öresundsmetro, säger Magnus Persson

sv
sv