Delårsrapport 2020

Sammanfattning

Delårsrapport 2020 präglas av den pågående coronapandemin. Verksamheten och ekonomin påverkas på olika sätt i olika nämnder och bolag och osäkerheten är stor kring hur utvecklingen kommer att se ut under resterande del av året. Sammantaget prognostiseras ett ekonomiskt överskott för kommunen under 2020, bland annat till följd av statens tillskott av generella statsbidrag under året.

Nämnder och bolag har under året uppvisat stor förmåga att ställa om sin verksamhet efter snabba förändringar av behov och efterfrågan till följd av pandemin. Några exempel är besöksförbud på särskilda boenden, nya måltidslösningar i gymnasieskolan, säkring av försörjningen av smittskyddsmaterial, utökad städning i verksamheter i kommunen samt digitala alternativ till arrangemang och fysiska möten.

Coronapandemin medför stor osäkerhet om utvecklingen av såväl konjunktur och skatteunderlag som behovet av anpassningar i kommunens verksamheter.

Osäkerheten har bidragit till stora svängningar i de ekonomiska förutsättningarna för Malmö stad, bland annat avseende storleken på skatteintäkterna. Samtidigt har statens åtgärder för att motverka effekterna av pandemin inneburit ökade generella statsbidrag och andra typer av ekonomiskt stöd.

För 2020 prognostiseras ett ekonomiskt överskott på 1,3 miljarder kronor. Överskottet beror främst på stora intäkter från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än förväntat. Kommunens starka ekonomiska ställning ger förutsättningar att möta en vikande konjunktur med minskat ekonomiskt utrymme i framtiden.

Delårsrapporten innefattar en avstämning av kommunfullmäktiges mål. Sammantaget visar avstämningen att kommunens samlade arbete i riktning mot målen till största delen går enligt planering, trots vissa avvikelser i arbetet till följd av coronapandemin.