Delårsrapport 2021

Sammanfattning

Sveriges kommuner och regioner gör bedömningen att den kommunala ekonomin ser relativt ljus ut de närmaste åren tack vare en bra skatteunderlagsutveckling. Däremot har konsekvenserna av pandemin fört med sig fortsatt osäkra planeringsförutsättningar.

För 2021 prognostiseras ett ekonomiskt överskott på 933 miljoner kronor. Överskottet beror främst på realisationsvinster samt högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än förväntat. Detta innebär att Malmö stad uppfyller kravet på ekonomisk balans vid årets slut samt har förutsättningar att möta en vikande konjunktur med minskat ekonomiskt utrymme i framtiden.

Malmö stads nämnder och bolag har alla ett grunduppdrag utifrån exempelvis lagstiftning, reglementen och ägardirektiv. Verksamheten påverkas på olika sätt av den pågående pandemin som till exempel undervisning på distans, stängda mötesplatser, inställda arrangemang av olika slag och förändrade arbetsformer för den kommunala organisationen.

Malmö stad har också under perioden uppvisat stor förmåga att ställa om sina verksamheter från att till exempel övergå från fysiska möten och arrangemang till digitala alternativ.