Delårsrapport 2019

Sammanfattning

Enligt delårsrapporten prognostiseras ett ekonomiskt överskott för kommunen under 2019. För nämndernas verksamheter prognostiseras såväl överskott som underskott.

Utvecklingen fortsätter i riktning mot uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål, även om inget av målen för verksamheten bedöms uppfyllas fullt ut under året.

Utvecklingen går fortsatt i positiv riktning mot måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Arbetet fortsätter för att ytterligare stärka samverkan i den fysiska planeringsprocessen och att ge Malmöborna likvärdiga förutsättningar för utbildning, arbete och deltagande i kultur- och fritidsliv. Kompetensförsörjningen är också en fortsatt utmaning inom flera verksamheter.