3. I Malmö är det lätt att göra rätt

Miljömålet I Malmö är det lätt att göra rätt består av fem delmål. Ett av dem bedöms vara uppnått under 2009-2020. De fyra övriga bedöms delvis vara uppnådda. Totalt sett bedöms miljömålet delvis vara uppnått. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen uppvisar en positiv trend.

De fem delmålen inom I Malmö är det lätt att göra rätt

  • Hållbar upphandling
  • Användningen av farliga ämnen ska minska
  • Avfallet ska återvinnas
  • Malmö - en kunskaps- och innovationsstad
  • Hållbar konsumtion och livsstil

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, Malmöbon som i Malmö stads organisation.


Arbetet med att göra det lätt att göra rätt i Malmö pågår på många skilda sätt både inom den kommunala organisationen och i Malmö som helhet. Hållbarhetskrav tas med i allt fler avtal som Malmö stad tecknar och produkter som inte lever upp till exempelvis kvalitets- eller kemikaliekraven tas bort ur sortimentet. En större andel av avfallsmängden från de som bor och jobbar i Malmö tas omhand och återvinns och intresset för att sortera ut fler material är stort hos Malmöborna. Olika former av samarbeten och samverkan pågår där kommunen tillsammans med akademi och privat och ideell sektor arbetar för att öka Malmöbornas kunskap om vad en hållbar utveckling innebär och samtidigt höja deras engagemang för att delta i det gemensamma skapandet av en hållbar framtid.

Miljöbarometern - om målets resultat