Ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan

Kapitlet innehåller diagram som visar att växthusgasutsläppen minskat i Malmö och att förnybar och återvunnen energi har ökat. Därefter följer flertalet goda exempel på insatser inom målområdet minskad klimatpåverkan.

Goda exempel inom målområdet minskad klimatpåverkan

  • Klimatomställning Malm
  • Klimatkontrakt
  • Kolinlagringspotential i Malmö
  • Mötes- och resepolicy
  • Återbruk av Svävarterminalen
  • Matsvinn

Under 2021 genomfördes flera insatser inom målområdet. Bland annat lanserades Klimatomställning Malmö, en kraftsamling för att mobilisera offentliga verksamheter, närlingsliv, akademi, föreningar och Malmöbor för att öka takten i klimatomställningen.

Malmö stad skrev också nya åtaganden inom Klimatkontrakt 2030. Här åtar sig Malmö tillsammans med myndigheter och innovationsprogrammet Viable Cities att underlätta kommunernas klimatomställning, bland annat genom att se över lagar och regler samt stötta kommuner som ansöker om finansiellt stöd för klimatåtgärder.

Flera förvaltningar har bidragit med goda exempel inom målområdet, i det här fallet serviceförvaltningen och hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen.

sv