Ett Malmö med rik och frisk natur

Kapitlet innehåller diagram som visar skyddad areal samt bräddningar i Malmö. Därefter följer flertalet goda exempel på insatser inom målområdet minskad god livsmiljö.

Goda exempel inom målområdet rik och frisk natur

  • Inventering av ålgräsängar.
  • Test av brunnskorgar i dagvattenbrunnar
  • Fladdermusholkar och mer ängsytor
  • Sopsorteringsmöbel för barn
  • Kretsloppsplan 2021 – 2030
  • Hållbar teaterproduktion
  • Plantering av träd

Under 2021 gjordes genomfördes flera insatser inom målområdet rik och frisk natur. Bland annat installerades brunnskorgar i ett antal dagvattenbrunnar för att undersöka vilket typ av makroskräp som hamnar i brunnarna. Det sattes även upp fladdermusholkar då fladdermöss är en god indikator för miljöer med rik biologisk mångfald.

Under året genomfördes även en inventering av ålgräsängar, detta inom Handlingsplan för arbetet 2019 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.

Det planterades även 1679 nya träd i Malmö under året. Ett platsspecifikt arbetssätt används där sort och art väljs utifrån specifika växtförutsättningar samt de funktioner man vill att träd på den specifika platsen ska ha. Genom att se till platsspecifika behov i relation till trädbeståndets sammansättning som helhet gynnas en stor variation och beståndets resiliens ökar över tid.

sv