4. I Malmö är det lätt att göra rätt

Miljömålet - I Malmö är det lätt att göra rätt består av fem delmål.
Ett av dem bedöms vara uppnått under 2009-2020. De fyra övriga bedöms delvis vara uppnådda. Totalt sett bedöms miljömålet delvis vara uppnått. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen uppvisar en positiv trend.

De fem delmålen inom Framtidens stadsmiljö finns i Malmö

  • Hållbar stadsutveckling
  • Resurserna ska användas smartare
  • Staden ska bli renare och tystare
  • De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas
  • God vistelsemiljö för alla i Malmö

Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

Arbetet med hållbar stadsutveckling har pågått länge i Malmö. Pilotområdena Augustenborg och Bo01 har fått efterföljare i Hyllie och Sege Park samt i övriga delar av Västra Hamnen. Nya arbetssätt utvecklas, provas och vidareutvecklas inom stadsutvecklingsområdet som inbegriper samarbeten och samverkan med näringsliv, akademi och föreningsliv. Planeringsförutsättningar har skapats för andra områden som kommer utvecklas med höga ambitionsnivåer när det gäller hållbar stadsutveckling, så som Amiralsstaden och Nyhamnen.

Trängre gatumiljöer i och med förtätning i den befintliga stadsmiljön är en utmaning för Malmöbornas luft- och bullermiljö. Arbetet med att förbättra luftkvaliteten i Malmö har varit framgångsrikt medan bullerarbetet inte genomförts i den omfattning som åtgärdsprogrammen angett. Den växande befolkningen är en annan utmaning för bibehållandet och utvecklingen av stadens gröna och blå kvaliteter.

Miljöbarometern - om målets resultat